Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Λειτουργία των υπηρεσιών του Δηµοσίου – Μέτρα και ρυθµίσεις απο 1 Ιουνίου 2020

- Αρχής γενοµένης από την Δευτέρα 01/06/2020, παύει η εκ περιτροπής εργασία και πλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων σε όλες τις υπηρεσίες του Δήµου θα ανέρχεται στο 100%. Στους υπαλλήλους αυτούς δεν συµπεριλαµβάνονται οι υπάλληλοι που απουσιάζουν δικαιολογηµένα:
 
α) µε κάθε είδους άδεια βάσει των παγίων διατάξεων,
 
β) µε κάθε είδους διευκόλυνση που έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο αντιµετώπισης του COVID 19, ήτοι άδεια ειδικού σκοπού, ειδική άδεια απουσίας οµάδων αυξηµένου κινδύνου κ.α.
         
 
- Καταργείται η υπ. αριθµ. 668/2020 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 9Π1ΛΩΛΠ-5ΚΞ).

 

Απόφαση Δημάρχου 747/2020