Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ορισμός Άμισθου Ειδικού Συμβούλου

Απόφαση Δημάρχου 829/2020

Ορίζουμε τον Παλάσκα Νικόλαο του Λαζάρου Άμισθο Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου και του αναθέτουμε καθήκοντα που αφορούν την οργάνωση και υλοποίηση επαφών, συζητήσεων, συναντήσεων με φορείς της περιοχής σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος που απαιτούν διαβούλευση με την τοπική κοινωνία (Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, αναπτυξιακός προγραμματισμός κ.α.). Θα παρέχει συμβουλές και γνώμες προς τον Δήμαρχο και θα συνεργάζεται με τους ανωτέρω φορείς.
Ο άνω άμισθος σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου Κοζάνης, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση.
Η παρούσα Απόφαση δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό, δε γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο και ισχύει ως τη λήξη της θητείας του Δημάρχου, πλην της τροποποίησης ή ανάκληση της.

 

Απόφαση Δημάρχου 829/2020