Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δραστηριοποίηση καντίνας – φορητής έψησης για την θερινή περίοδο

 Έχοντας υπόψη:
Α. Το άρθρο 40 παρ.7 του Ν4497/13-11-2017
Β. Την υπ’ αριθμ. 408/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό θέσεων φορητής έψησης για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μέχρι τέσσερις μήνες. 
Γ. την υπ’ αριθμ 116/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό θέσεων δραστηριοποίησης καντινών κατά την καλοκαιρινή περίοδο μέχρι τέσσερις μήνες.
Γ. Την υπ’ αριθμ 627/19  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα  αντίστοιχα τέλη.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις καθορισμένες θέσεις, που αποτυπώνονται στο παράρτημα

Κατηγορία Α. αδειούχους πλανοδίου ή στασίμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης. 
Κατηγορία Β.  ανέργους που επιθυμούν την αδειοδότηση τους για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων
να δηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις  28 Μάϊου, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 
Οι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας Α πρέπει υποβάλλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (doled@kozanh.gr) επί ποινή αποκλεισμού:
1. Φωτοαντίγραφο της άδειας τους, 
2. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι (κατηγορία Β) υποβάλλουν
1.Φωτοαντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ,
2.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας,
3.Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους,
4.Υπεύθυνη δήλωση, ότι θα προβεί μετά την επιλογή του, στην εκπλήρωση των φορολογικών- υγειονομικών  υποχρεώσεων 
Για την επιλογή των ανέργων υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται σαν κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα όπως εμφανίζεται στο σχετικό εκκαθαριστικό. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογ. εισόδημα προηγείται. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι καταλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις τέσσερις καθορισμένες θέσεις φορητής έψησης. Αν υπάρχουν υπολειπόμενες διατιθέμενες άδειες αυτές διατίθενται στους αδειούχους φορητής έψησης. 
Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων κατηγορίας Α υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. 
Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαιου στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου  χώρου. Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 627/19 ΑΔΣ και είναι 120ευρώ ανά μήνα για τις θέσεις καντίνας Β3,Β5,Β6, 80ευρώ για τη θέση Β2 και 50ευρώ για τις θέσεις Β1,Β4 Για τις θέσεις φορητής έψησης τα τέλη είναι 40ευρώ μηνιαια. Τα τέλη θα προκαταβάλλονται στο ταμείο του Δήμου μηνιαία.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στα διαγράμματα των σχετικών Αποφάσεων.