Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Πρόσκληση για συμμετοχή επαγγελματιών εστίασης στην εμποροπανήγυρη "Νιάημερος" 2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης Νιαημέρου, η οποία θα λειτουργήσει από Σάββατο 1 Οκτωβριου έως και Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 111/2022 ΑΔΣ Κοζάνης, έχουν χωροθετηθεί 11 θέσεις οι οποίες προορίζονται για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών. 

Με την απόφαση 147/2022 έχει εγκριθεί και ο κανονισμός λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών, στον οποίο εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ο προαναφερόμενος κανονισμός βρίσκεται συννημένος στο παράρτημα της πρόσκλησης

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη δραστηριοποίηση στην παρασκευή και προσφορά τροφίμων και ποτών σε προσωρινούς χώρους τους στην εμποροπανήγυρη Νιαημερου , να υποβάλλουν αίτηση έως τις 15-Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Οι θέσεις οι οποίες χωροθετήθηκαν και προορίζονται για τη λειτουργία επιχειρήσεων παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών απεικονίζονται στο συννημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Έχουν χωροθετηθεί συνολικά 11 θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την τοποθέτηση τους σε μια μόνο θέση.

Τονίζουμε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση καταλληλότητας η οποία θα χορηγηθεί μετά από υγειονομικό έλεγχο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού

α. αίτηση, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο παράρτημα,

 β. Υπεύθυνη δήλωση

γ. βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές (η βεβαιωση αυτή εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος open market του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αναλυτικές οδηγίες βρίσκονται στο παράρτημα)

 

 έως 15 Σεπτεμβρίου 2022

 

Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι:

  1. Έλαβε γνώση του σχετικού κανονισμού,
  2. Δεν έχει οφειλές  στο Δήμο,
  3. Θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας – πυροπροστασίας,  ότι διαθέτει και θα εγκαταστήσει πρόσφατα αναγομωμένο πυροσβεστήρα τύπου F  δυο λίτρων κατ’ ελάχιστο (κατάλληλου για λίπη, έλαια) και άλλους δύο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως τουλάχιστον έξι κιλών.
  4. θα κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να λάβει βεβαίωση καταλληλότητας Υγειονομικού

Τονίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν οφειλών στο Δήμο Κοζάνης. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής.

Η τοποθέτηση των εκθετών θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα στον κανονισμό ( άρθρο 5) και κατόπιν οι επιλεγέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που τους αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, ή με κατάθεση σε λογαριασμό Τραπέζης που διατηρεί ο Δήμος Κοζάνης, προκειμένου για την έκδοση εγκρισης συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη.

Παρατίθεται πίνακας των διατιθέμενων χώρων και τα τέλη που αναλογούν

α/α

χώρος

διαστάσεις (μ)

τέλος( ευρώ)

1

Φ1

15Χ12

3420

2

Φ2

15Χ10

2850

3

Φ3

15Χ10

2100

4

Φ4

15Χ10

2850

5

Φ5

15Χ10

2850

6

Φ6

13Χ11

2717

7

Φ7

13Χ11

2002

8

Φ8

15Χ10

2100

9

Φ9

15Χ10

2100

10

Φ10

13Χ12

2184

11

Φ11

13Χ12

2964

 

Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 125/2022 ΑΔΣ

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail: emporopanigiri@kozanh.gr

Η επιλογή των εκθετών και κατανομή των θέσεων, θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου, ώρα 10.00 στα γραφεία Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης.

Η καταβολή των τελών θα γίνει έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. Διαφορετικά οι θέσεις θα θεωρηθούν ως αδιάθετες και θα διατεθούν σε επιλαχόντες ή με τυχόν συμπληρωματική μεταγενέστερη πρόσκληση.

Υπογραμμίζουμε ότι κατά την κατάθεση των τελών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναγράφουν Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, εστίαση Νιαημερος.

Οι συμμετέχοντες θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο συννημένο τοπογραφικό διάγραμμα.

                Ο Διευθυντής
 
Μπιλιώνης Γεώργιος
Αγρ & Τοπ. Μηχ/κος