Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προσθήκη στον πίνακα συμμετεχόντων Λαϊκής Αγοράς Σκ’ρκας 14 Απριλίου

ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)

            β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ)

            γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20

            δ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

            ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20

            στ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20

            ζ. το Υπ’ αριθμ. 8984/30-3-2020 έγγραφο μας

Προσθέτουμε στον πίνακα συμμετεχόντων που αφορά τη Λαϊκή Σκ’ρκας  για τις 14-Απριλίου 2020, λόγω πρόδηλης παράλειψης όπως παρακάτω:

20

Γκέκας Παναγιώτης

Π – Μπαχαρικών

Κατά τα λοιπά, συνεχίζει και ισχύει το ζ’ σχετικό.

 

Προσθήκη στον πίνακα συμμετεχόντων Λαϊκής Αγοράς Σκ’ρκας 14-4