Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κοζάνη, 7 Φεβρουαρίου 2013
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                      Αριθμ. πρωτ : 7.239
          -------------                                                                            
           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                         Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4
Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη
5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο
 
                                                        

                                                          Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                             

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 13 : 30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.      Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης» και έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού.

 

2.      Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμορφώσεις χώρων ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών» προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 121/2011

 

3.      Ανατροπές αναλήψεων αποφάσεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2012

 

4.   Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2013 για διάφορες δαπάνες.

 

5.      Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορες οικογένειες από έσοδα του κληροδοτήματος «ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ»

 

6.      Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στους πρώην τακτικούς υπαλλήλους  του Δήμου:

 

Ø      Κούτσιανου Ιωάννα του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ Νηπιαγωγών

Ø      Κωσταρέλλα Βασιλική του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ Μαγείρων

Ø      Γκουζκούνη Δήμητρα του Ευαγγέλου, κλάδου ΔΕ Μαγείρων

Ø      Καρακούλα Αικατερίνη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών

 

7.      Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2013 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012 - Ψήφιση πίστωσης.

 

8.      Εξέταση αιτήσεων για καθορισμό τιμής μονάδος εκτάσεων για :

ü      Προσκύρωση

    (Ξανθόπουλος Δημήτριος & Τσιόπτσια Μαρία)

ü      Ρυμοτόμηση

α. Ξανθόπουλος Δημήτριος & Τσιόπτσια Μαρία και

β. Αλευράς Χρήστος

 

9.      Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμ. 79/2012 απόφασης του Εφετείου Κοζάνης σχετικά με την αγωγή των Γεωργιάδου Μαρίας κ.λ.π. (σύνολο 5), υπαλλήλων του Δήμου Κοζάνης.

 

10. Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμ. 80/2012 απόφασης του Εφετείου Κοζάνης σχετικά με την αγωγή των Γεωργιάδου Μαρίας  κ.λ.π. (σύνολο 5), υπαλλήλων του Δήμου Κοζάνης.

 

11. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 
 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 
 

Γεώργιος Ν. Τζέλλος

Αντιδήμαρχος Κοζάνης

       Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

        Κοζάνη,  7 Φεβρουαρίου 2013
                   
        
           Γρηγοριάδης  Ιωάννης