Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Τροποποίηση Απόφασης Δημάρχου 1461/2019 και Ορισμός νέου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Απόφαση185 /2020

Α. Τροποποιούμε την με αριθμό 1461/27762/11-9-2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως προς τις αρμοδιότητες και ειδικότερα :
 
1) τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Καθαριότητας που αφορούν το περιβάλλον και διαμορφώνονται ως εξής :
Α. Το Περιβάλλον και συγκεκριμένα:
• Τη διαχείριση και την προστασία δημοτικών χώρων πρασίνου (πάρκα, πλατείες, παρτέρια, κόμβοι, νησίδες) και δενδροστοιχιών μέσα στα όρια του Δήμου
• Το σχεδιασμό, τη μελέτη και τη διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου
• Την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου
• Την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου
• Τον έλεγχο και την εισήγηση για τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας

2) τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας στις οποίες προστίθενται οι εξής :
   H. του σχεδιασμού και εκπόνησης προτάσεων για θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας & ΑΠΕ & της παρακολούθησης υλοποίησης

3) τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών από τις οποίες αφαιρούνται οι εξής :
Α.  Οικονομικών θεμάτων και ιδίως
• Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας (μισθώσεις, εκμισθώσεις, παραχωρήσεις, κλπ) του Δήμου και των κληροδοτημάτων


Β. Ορίζουμε άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Κοζάνης για το χρονικό διάστημα έως 04.02.2021 τον Δημοτικό Σύμβουλο Κοεμτζόπουλο Δημήτριο του Κωνσταντίνου (ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ) και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Α. Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας (μισθώσεις, εκμισθώσεις, παραχωρήσεις, κλπ) του Δήμου και των κληροδοτημάτων

Β. Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, μέσω του Γενικού Γραμματέα και των διευθυντών του Δήμου

Γ. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
Δ. Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τομείς των αρμοδιοτήτων του
Ε. Την εκπροσώπηση του Δημάρχου σε δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.

Γ. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια
και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Τροποποίηση Απόφασης Δημάρχου 1461/2019 και Ορισμός νέου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων