Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Χωροθέτηση αλιευτικών προϊόντων Λαϊκής Αριστοτέλους

ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)

            β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ)

            γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20

            δ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

            ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20

            στ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20

            ζ. το Υπ’ αριθμ. 9454/8-4-2020 έγγραφο μας

 

 Οι εκθέτες αλιευμάτων (έμποροι – αλιείς) θα τοποθετηθούν στο νότιο τμήμα της Λαϊκής Αριστοτέλους, στο χώρο όπου δραστηριοποιούνταν μέχρι πρότινος επαγγελματίες βιομηχανικών ειδών (χώρος μπάσκετ), μόνο για τις 11-Απριλίου 2020.

Επισυνάπτουμε συνημμένα διάγραμμα, προκειμένου για τη διευκόλυνση της χωροθετησης. Οι μετακινήσεις αυτές είναι απαραίτητες, προκειμένου να τηρηθούν οι αναγκαίες αποστάσεις και να αποφορτίσουν τον κυρίως χώρο επί της οδού Αριστοτέλους. Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου θα παραβρίσκεται ο επόπτης λαϊκών για να συνδράμει στην ακριβή τοποθέτηση.  

Κατά τα λοιπά, συνεχίζει και ισχύει το ζ’ σχετικό.

 

Χωροθέτηση αλιευτικών προϊόντων Λαϊκής Αριστοτέλους

 

Διάγραμμα