Back

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» του Υπουργείου Παιδείας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 

 Από το πρακτικό της 5/07-02-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 
 Απόφαση αριθμ .48/2013
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
 

«Συζήτηση – λήψη απόφασης για το Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «ΑΘΗΝΑ»

 

Στην Κοζάνη σήμερα, 07 Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Μαυροματίδη, με αριθμό πρωτ. 6.608/01-02-2013, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) ήτοι:

 
 
Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι
 
Α/Α
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Α/Α
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.       
Μαυροματίδης Δημήτριος
19.
Αναστασούδης Αναστάσιος
2.       
Παφίλης Εμμανουήλ
20.
Νανοπούλου Άννα
3.       
Μπουμπόναρη Νικολέτα
21.
Κύρινας Απόστολος
4.       
Φλώρος Μάρκος
22.
Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
5.       
Κακουλίδου Ειρήνη
23.
Τοπαλίδης Γεώργιος
6.       
Τουμπουλίδου Παρθένα
24.
Ανουλίδης Κων/νος
7.       
Τσανακτσίδης Ευστάθιος
25.
Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα
8.       
Παπαγεωργίου Ιωάννης
26.
Βαβλιάρας Γεώργιος
9.       
Καραπάτσιος Ευάγγελος
27.
Πεχλιβανίδης Σάββας
10. 
Βαρέκας Αθανάσιος
28.

Μητσιάκος Ιωάννης

11. 
Κυτίδης Κων/νος
29.

Εμποροπούλου Παρθένα

12. 
Γελαδάρης Χαράλαμπος
30.
Τσανακτσίδης Κυριάκος
13. 
Κάτανας Γεώργιος
31.
Χατζημανώλης Στυλιανός
14. 
Κυριακίδης Κων/νος
 
 
15. 
Βακωνάκη-Χάϊδου Αθανασία
 
 
16. 
Βλάχος Νικόλαος
Α/Α
Απόντες
17. 
Βασδάρης Θεόδωρος
    1.
Θεοδωρίδης Νικόλαος
18. 
Τζέλλος Γεώργιος
2.
Μουταφίδου Σουλτάνα
 
 
3.
Κουϊμτζίδου Ελπίδα
 
 
4.
Θεοδωρίδης Θεόδωρος
 
 
5.
Αποστολίδης Παναγιώτης
 
 
6.
Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα
 
 
7.
Δεμιρτζίδης Βασίλειος
 
 
8.
Τσιρέκας Κων/νος
 
 
9.
Πουτακίδης Κων/νος
 
 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν
 
 
 
αν και κλήθηκαν νόμιμα
 
 
 
 

                                                                                 

 

 Παρόντος και του Δημάρχου κ. Λάζαρου Μαλούτα.

 

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:

 

Παρόντες: 1) Πατσώνας Γεώργιος, Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης, 2) Φτάκας Γεώργιος , Δημοτικής Κοινότητας Αιανής

 
Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
 

Παρόντες: 1)υμάρας Κων/νος, Τ.Κ. Κάτω Κώμης,  2)Καμπουρίδης Νικόλαος, Τ.Κ. Πρωτοχωρίου, 3)Σκόρδας Ιωάννης, Τ.Κ. Καρυδίτσας,4)Κατωτικίδης Ανέστης, Τ.Κ. Αλωνακίων, 5)Ασλανίδης Παντελεήμων, Τ.Κ. Καλαμιάς, 6)Τσολακίδης Θεόδωρος, Τ.Κ. Σιδερών.

 
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες:  1)Σιαμπανοπούλου Μελπομένη, Τ.Κ. Χρωμίου.

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημήτριου Μαυροματίδη. Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και παρίσταται στη   συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης        Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι

Α) Ο Αντ/δρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Πατιάς, β) Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας κ. Χαραλαμπίδης, γ)Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας κ. Βέργαδος, δ)Ο Πρόεδρος του Οικον. Επιμελητηρίου κ. Καρακάσης , ε) Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης και Αντ/ρχος Κοζάνης κ. Κυριακίδης, στ)Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης κ. Τολιόπουλος, ζ) Εκπρόσωπος του ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιαννακίδης, η) Εκπρόσωπος των διδασκόντων του τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου κ. Θεοδουλίδης, θ)Εκπρόσωπος των διδασκόντων των σχολών ΣΔΟ του ΤΕΙ κ. Χιωτίδης, ι)εκπρόσωποι των εργαζομένων στα ιδρύματα και των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο και στο ΤΕΙ.

 

Ο κ. Πρόεδρος σχετικά με το παραπάνω θέμα εισηγήθηκε το Πρόγραμμα του Υπουργείου ΑΘΗΝΑ και παρουσίασε συνοπτικά την υφιστάμενη κατάσταση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της περιοχής μας ΤΕΙ και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας καθώς και τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος

Α) Στον Αντ/δρο της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ.Πατιά ο οποίος αφού αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ» τόνισε ότι η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας θα είναι η μοναδική περιφέρεια της χώρας χωρίς Πανεπιστήμιο και πρέπει να τεκμηριωθεί η σημαντικότητα παραμονής του Πανεπιστημίου στην περιοχή καθώς και η  βιωσιμότητα αυτού….».

Β) Στον Πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ, οι οποίοι και αναφέρθηκαν εκτενέστερα στο Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ» και τόνισαν ότι υποβαθμίζεται το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, θίγονται τμήματα Κοινωνικών και οικονομικών Επιστημών, δεν υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις και ζήτησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και τους φορείς να στηρίξουν τις όποιες αποφάσεις του ΤΕΙ…...»

Ακολούθως ο Δήμαρχος αφού εισηγήθηκε σχετικά για το πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ» αναφέρθηκε στις δράσεις του Δήμου Κοζάνης για τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ πρότεινε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει ως εξής:

 

·         Θεωρεί ιστορικά δικαιωμένες κατακτήσεις της περιοχής το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Θα υπερασπιστεί με κάθε τρόπο αυτήν την κατάκτηση και θα αγωνιστεί για την παραμονή, ισχυροποίηση και διεύρυνση και των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

·         Η Δυτική Μακεδονία βιώνει μια πρωτοφανή ύφεση, πρωτόγνωρη για τα Ελληνικά δεδομένα, μια κρίση που επιβάλλει την αλλαγή του αναπτυξιακού της προτύπου. Σ’ αυτήν τη νέα πορεία είναι αναγκαία η συμπόρευση και συμβολή και των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ώστε και την αναπτυξιακή προοπτική να ενδυναμώσουν αλλά και τα ίδια να ισχυροποιηθούν.

·         Συνεχίζει αταλάντευτα την υλοποίηση έργων– δράσεων – πρωτοβουλιών που εξασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη παρουσία των ιδρυμάτων και αναδεικνύουν τις σχέσεις τους με την Τοπική Κοινωνία.

·         Καλεί πολίτες και φορείς της περιοχής μας σε συστράτευση στον αγώνα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή μας και ενεργό συμβολή τους στην δημόσια διαβούλευση που έχει ανοίξει το Υπουργείο Παιδείας

·         Συγκροτεί διαπαραταξιακή επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου υπό τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με συμμετοχή εκπροσώπων και του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ, ώστε να συγκεντρώσουν και τεκμηριώσουν την επιχειρηματολογία της περιοχής, στην διαδικασία του δημόσιου διαλόγου.

·         Τέλος δηλώνει τη βούλησή του για στενή παρακολούθηση των εξελίξεων, συστηματική διαβούλευση και συνεργασία με όλους τους φορείς της περιφέρειας καθώς και την ετοιμότητά του να πρωτοστατήσει σε δράσεις και κινητοποιήσεις και δυναμικές, εφόσον απαιτηθούν, για να προασπίσει τις κατακτήσεις της περιοχής μας.

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, των φορέων, και εκπροσώπων των φοιτητικών κοινοτήτων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Η Δ.Σ. Νανοπούλου Άννα ανέφερε μεταξύ άλλων «….Το πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ» χαρακτηρίζεται από μια προχειρότητα. Δεν λαμβάνει υπόψη οικονομικά και Ακαδημαϊκά Επιχειρήματα.… Η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας είναι σε κρίση… Να γίνει η Κοζάνη Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Κέντρο…

Τέλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την πρόταση του Δημάρχου με την προϋπόθεση οι κινητοποιήσεις να είναι δυναμικές…».

Ο Δ.Σ. Μητσιάκος Ιωάννης ανέφερε μεταξύ άλλων «…ότι το Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ πλήττει τις λαϊκές οικογένειες…. Προτείνω να υπάρξει ξεσηκωμός για την κατάσταση της Παιδείας (Δωρεάν Παιδεία, σίτιση και στέγαση φοιτητών λαϊκών οικογενειών)  και όχι μόνο για το Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ….» 

Ο Δ.Σ. Ιωαννίδης Ελευθέριος πρότεινε ότι με τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί να σταθεί Πανεπιστήμιο εδώ. Προτείνουμε ΕΝΑ τριτοβάθμιο Ίδρυμα στην Περιφέρεια, που θα συμπεριλάβει το ΤΕΙ και τα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να κρατήσει ένα καλό Ανώτ. Ίδρυμα, αλλά όχι δύο. Πιο αναλυτικά: Το ΤΕΙ και το Πανεπιστήμιο ΔΜ να συγχωνευτούν σε ένα Ίδρυμα με τίτλο: «ΑΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» και δύο διακριτούς τομείς: Τον Πανεπιστημιακό και τον Τεχνολογικό. Ο κάθε τομέας έχει τη δική του διοίκηση και αυτοτέλεια, με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Συγκριτικά με το Σχέδιο «Αθηνά» η μείωση δαπανών και το δημοσιονομικό όφελος θα είναι πολύ μεγαλύτερα. Η εξοικονόμηση προκύπτει από τις κοινές εγκαταστάσεις (κατά ένα μέρος) και τις μεγάλες συνέργειες που θα έχουν τα δύο Πολυτεχνικά Τμήματα με αντίστοιχα της Σχολής Τεχνολ. Εφαρμογών του ΤΕΙ.

 
Αφού έλαβε  υπόψη:
1.      Την  εισήγηση του Δημάρχου.

2.      Το σχέδιο του προγράμματος «ΑΘΗΝΑ» του Υπουργείου Παιδείας

3.      Ότι οι Επιστημονικές και Φοιτητικές Κοινότητες των δύο Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ) καθώς και η Τοπική Κοινωνία είναι ανάστατες

4.      Τις θέσεις – απόψεις των εκπροσώπων του Πανεπιστημίου, του ΤΕΙ, των φορέων και των δημοτικών συμβούλων, ύστερα από ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία, (Οι Δ.Σ. Μητσιάκος Ι., και Ιωαννίδης Ελευθέριος ψήφισαν την πρότασή τους)

 

                          Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

 

·         Θεωρεί ιστορικά δικαιωμένες κατακτήσεις της περιοχής το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Θα υπερασπιστεί με κάθε τρόπο αυτήν την κατάκτηση και θα αγωνιστεί για την παραμονή, ισχυροποίηση και διεύρυνση και των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

·         Η Δυτική Μακεδονία βιώνει μια πρωτοφανή ύφεση, πρωτόγνωρη για τα Ελληνικά δεδομένα, μια κρίση που επιβάλλει την αλλαγή του αναπτυξιακού της προτύπου. Σ’ αυτήν τη νέα πορεία είναι αναγκαία η συμπόρευση και συμβολή και των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ώστε και την αναπτυξιακή προοπτική να ενδυναμώσουν αλλά και τα ίδια να ισχυροποιηθούν.

·         Συνεχίζει αταλάντευτα την υλοποίηση έργων – δράσεων – πρωτοβουλιών που εξασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη παρουσία των ιδρυμάτων και αναδεικνύουν τις σχέσεις τους με την Τοπική Κοινωνία.

·         Καλεί πολίτες και φορείς της περιοχής μας σε συστράτευση στον αγώνα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή μας και ενεργό συμβολή τους στην δημόσια διαβούλευση που έχει ανοίξει το Υπουργείο Παιδείας

·         Συγκροτεί διαπαραταξιακή επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τους:

1.       Μαυροματίδη Δημήτριο, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

2.      Τοπαλίδη Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, μείζονος αντιπολίτευσης

3.      Ιωαννίδη Ελευθέριο, δημοτικό σύμβουλο ελάσσονος αντιπολίτευσης

 με συμμετοχή εκπροσώπων και του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ, ώστε να συγκεντρώσουν και τεκμηριώσουν την επιχειρηματολογία της περιοχής, στην διαδικασία του δημόσιου διαλόγου.

·         Τέλος δηλώνει τη βούλησή του για στενή παρακολούθηση των εξελίξεων, συστηματική διαβούλευση και συνεργασία με όλους τους φορείς της περιφέρειας καθώς και την ετοιμότητά του να πρωτοστατήσει σε δράσεις και κινητοποιήσεις, και δυναμικές εφόσον απαιτηθούν, για να προασπίσει τις κατακτήσεις της περιοχής μας.

 

·         Αναθέτει στο Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 48/2013

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

 
 
 
 Α/Α
Παρόντες Δ. Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ
 
 
 
 
 
 1.  
Παφίλης Εμμανουήλ
Ακριβές Απόσπασμα
 
 1.  
Μπουμπόναρη Νικολέτα
Κοζάνη 07 Φεβρουαρίου 2013
 
 1.  
Φλώρος Μάρκος
 
 
 1.  
Κακουλίδου Ειρήνη
 
 
 1.  
Τουμπουλίδου Παρθένα

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 
 1.  
Τσανακτσίδης Ευστάθιος
 
 
 1.  
Παπαγεωργίου Ιωάννης
 
 
 1.  
Καραπάτσιος Ευάγγελος

Δημήτριος Μαυροματίδης

 
 1.  
Βαρέκας Αθανάσιος
 
 
 1.  
Κυτίδης Κων/νος
 
 
 1.  
Γελαδάρης Χαράλαμπος
 
 
 1.  
Κάτανας Γεώργιος
 
 
 1.  
Κυριακίδης Κων/νος
 
 
 1.  
Βακωνάκη-Χάϊδου Αθανασία
 
 
 1.  
Βλάχος Νικόλαος
 
 
 1.  
Βασδάρης Θεόδωρος
 
 
 1.  
Τζέλλος Γεώργιος
 
 
 1.  
Αναστασούδης Αναστάσιος
 
 
 1.  
Νανοπούλου Άννα
 
 
 1.  
Κύρινας Απόστολος
 
 
 1.  
Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
 
 
 1.  
Τοπαλίδης Γεώργιος
 
 
 1.  
Ανουλίδης Κων/νος
 
 
 1.  
Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα
 
 
 1.  
Βαβλιάρας Γεώργιος
 
 
 1.  
Πεχλιβανίδης Σάββας
 
 
 1.  

Μητσιάκος Ιωάννης

 
 
 1.  

Εμποροπούλου Παρθένα

 
 
 1.  
Τσανακτσίδης Κυριάκος
 
 
 1.  
Χατζημανώλης Στυλιανός