Back

Διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης του πολίτηΥπογράφηκαν στις αρχές Απριλίου οι συμβάσεις για την υλοποίηση των δύο υποέργων της δράσης «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 312.646,00 €, η οποία είναι ενταγμένη στο Μέτρο 2.2: «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη» του Ε.Π. ΚτΠ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ.

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού (υ/ε 1) αφενός και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος αφετέρου (υ/ε 2), που θα έχει σκοπό να παρέχει σε όλους τους δημότες και τις επιχειρήσεις του Δήμου μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσα από το Διαδίκτυο, το τηλέφωνο και την υπηρεσία sms, όπως :

 • Πιστοποιητικά Δημοτολογίου - Μητρώου Αρένων
 • On line πληρωμή Δημοτικού Φόρου
 • Αιτήματα – Παράπονα - Καταγγελίες Πολιτών on line πρωτοκόλληση
 • Ενημέρωση Προμηθευτών
 • Δημοσίευση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
  • Ηλεκτρονική Ψηφοφορία Δημοτών
  • On line πληρωμές λογαριασμών
  • Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ
  • Προστίμων Κ.Ο.Κ
  • ΤΑΠ
Με την ανάπτυξη του συστήματος θα παρέχεται η δυνατότητα στον δημότη να υποβάλλει αιτήματα ηλεκτρονικά, να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το πρωτόκολλο του Δήμου, να παραλαμβάνει ηλεκτρονικά τα αιτούμενα πιστοποιητικά του, να πληροφορείται για τις οικονομικές του απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, να πληροφορείται για τις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του δήμου του, με την απαιτούμενη ασφάλεια και ταχύτητα που εξασφαλίζουν τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.

Στόχος του έργου είναι η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων εξυπηρέτησης του πολίτη, ενσωματώνοντας τις βασικές αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες μεταξύ των άλλων:

 • Θα μειώσουν το κόστος εξυπηρέτησης (οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται και να εξυπηρετούνται χωρίς τη μεσολάβηση υπαλλήλου)
 • Θα μειώσουν το χρόνο εξυπηρέτησης (η ηλεκτρονική οργάνωση της πληροφορίας και των εγγράφων θα επιτρέπει την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών)
 • Θα συμβάλλουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας (ο πολίτης μέσα από τα αυτόματα συστήματα ενημέρωσης θα γνωρίζει τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν μία αίτηση)
 • Θα συμβάλλουν στη βελτίωση της διαφάνειας (η διοίκηση του Δήμου θα μπορεί μέσα από την ηλεκτρονική διαχείριση των αιτημάτων να βλέπει όλες τις καθυστερήσεις των εκκρεμών αιτήσεων των πολιτών και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα)
 • Θα μειώσουν τα κόστη μετακινήσεων, αφού δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία του πολίτη στις υπηρεσίες του δήμου.


Η διαδικτυακή πύλη (portal) που θα αναπτυχθεί θα παρέχει ποσοτικά ογδόντα δύο (82) υπηρεσίες επιπέδου 2 και είκοσι τρεις (23) υπηρεσίες επιπέδου 3, όπως αυτές αποτιμώνται κατά το ακόλουθο πλαίσιο τεσσάρων επιπέδων κατάταξης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών:
 • Επίπεδο 1: Πληροφόρηση – Δημοσίευση (information): Πλήρης κάλυψη της ανάγκης για ενημέρωση του πολίτη σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω ενημερωτικού υλικού και οδηγιών δημοσιοποιημένων στη διαδικτυακή πύλη (portal).
 • Επίπεδο 2: Διάδραση – Αλληλεπίδραση (interaction): Διάθεση στο web-site επίσημων φορμών σε εκτυπώσιμη μορφή ώστε να ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο.
 • Επίπεδο 3: Αμφίδρομη διάδραση (two way interaction): Πρόσβαση μέσω του portal σε επίσημες ηλεκτρονικές φόρμες ώστε να ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει και την πιστοποίηση του χρήστη της υπηρεσίας.
 • Επίπεδο 4: Συναλλαγή (Transaction): Web-sites και πληροφορικά συστήματα που προσφέρουν στον πολίτη, ολοκληρωμένο και πλήρη ηλεκτρονικό χειρισμό της υπηρεσίας περιλαμβάνοντας σύνθετες εργασίες όπως πιστοποίηση, απόφαση, ειδοποίηση, παράδοση και πληρωμή (εάν είναι απαραίτητο). Καμία επιπλέον εργασία δεν απαιτείται από τον πολίτη για την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης του.


Η Διαδικτυακή πύλη που θα αναπτυχθεί θα είναι σύμφωνη με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα μπορούν να ενσωματωθούν χωρίς απολύτως καμία τροποποίηση σε άλλες κυβερνητικές πύλες, τόσο σε Ελληνικό (για παράδειγμα, η κεντρική Πύλη του ΥΠΕΣΔΔΑ), όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (για παράδειγμα η κεντρική πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), εισάγοντας «ψηφιακά» το δημότη του Δήμου Κοζάνης στην Ελλάδα και την Ευρώπη του αύριο.