Back

Επιστολή του Αντιδημάρχου Κοζάνης, Κ. Ιωάννη Παπαγεωργίου, για την οργάνωση και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Κοζάνης, στο Γενικό Γραμματέα Της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


ΠΡΟΣ:

Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

κ. Κίρκο Γεώργιο


1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Κοζάνης

- κ. Νομάρχη

- Πρόεδρο Ν. Σ.

- Δ/νση Εμπορίου

(Τμήμα Λαϊκών Αγορών)

2. ΤΕΔΚ Νομού Κοζάνης

3. Ε.Β.Ε.

4. Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης

5. Μ.Μ.Ε.


ΘΕΜΑ : «Οργάνωση και λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης»

Κύριε Γενικέ,


Για το αντικείμενο του θέματος ισχύον και εφαρμόζονται στο Νομό μας οι παρακάτω Διατάξεις:

1. Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις»

2. Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α΄) «Τροποποίηση του Νόμου 2323/95»

3. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος»

4. Π.Δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53 Α΄) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών»

5. Π.Δ. 115/2008 (ΦΕΚ 179 Α΄) «Όροι και προϋποθέσεις Λαϊκών Αγορών κλπ.»

6. Π.Δ. 116/2008 (ΦΕΚ 179 Α΄) «Τροποποίηση του ΠΔ 51/2006»

7. Υπουργική Απόφαση Α2-1151 από 14/6/2004 (ΦΕΚ 873 Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των κλιμακίων ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου»

8. Απόφαση Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 65235/7275 από 28/6/2008 «Καθορισμού του ύψους και της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής είσπραξης του ημερησίου δικαιώματος από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών πωλητές κλπ»

9. Υπουργική Απόφαση Α2-2889 από 19/6/2009 (ΦΕΚ 1200 Β΄) «Καθορισμός ποσοστών ημερήσιου δικαιώματος δικαιούχων κλπ.»

10. Υπ’ αριθμόν 534/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, «τέλος καθαριότητας… Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης» η οποία διαβιβάσθηκε στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης με το υπ’ αριθμόν 45056.4-11-2009 Έγγραφο του Δήμου Κοζάνης

Με αφορμή προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των παραπάνω Διατάξεων, παρακαλούμε

να παρέμβετε για την επίλυσή τους.

Ειδικότερα:

1. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων ελέγχου και εποπτείας των Λαϊκών Αγορών στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίες χωρίς να παραγνωρίζεται ο ρόλος και η σπουδαιότητα ύπαρξής και λειτουργίας τους, στερούνται των βασικών υπηρεσιών, αναγκαίων υποδομών (έλλειψη προσωπικού, οργάνωσης και εμπειρίας σε θέματα Λαϊκών Αγορών) όπως και μέσων στήριξης του θεσμού των αγορών αυτών ιδία, της καθαριότητας, του ελέγχου και της εποπτείας τους.

2. Απόρροια αυτής της Νομοθετικής ρύθμισης υπήρξε η μη απόδοση εκ μέρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο Δήμο, των ποσοστών του ημερήσιου δικαιώματος, ως αντιστάθμισμα της καθαριότητας, της αποκομιδής των ογκωδών απόβλητων και της εξασφάλισης της υποδομής λειτουργίας των Λαϊκών, όπως κυκλοφοριακά μέτρα με προσωπικό του Δήμου (Δημοτικής Αστυνομίας) που εργάζεται και αμείβεται για εργασία το Σάββατο, μέτρα ελέγχου περιφερειακά της Λαϊκής για την απομάκρυνση των παράνομων πλανοδίων κλπ. Το ποσό που η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση οφείλει να αποδώσει στο Δήμο ανέρχεται για το οικονομικό έτος 2008, σε 125.000,00 Ευρώ και για το Οικονομικό έτος 2009, σε 250.000,00 Ευρώ. Αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς εκ μέρους της ΝΑ είναι να μεταφέρεται το κόστος καθαριότητας, αποζημιώσεων κλπ. στους λοιπούς κατοίκους της Πόλης μας και δυστυχώς πολλές φορές σε οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας.

3. Επίσης αποτέλεσμα αυτής της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων αυτών ήταν η υποβάθμιση του θεσμού αφού:

o Οι έλεγχοι στις Λαϊκές Αγορές από τα ορισθέντα κλιμάκια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, για την προστασία του υγιούς εμπορίου και του καταναλωτικού κοινού δεν είναι επαρκές. Διότι το γεγονός ότι στο Νομό μας λειτουργούν πάνω από είκοσι Λαϊκές Αγορές από μόνο του καταδεικνύει την ιδιαίτερα υψηλή πιθανότητα δημιουργίας δυσλειτουργιών, σε σχέση με την κατανομή θέσεων καταβολής ημερήσιου δικαιώματος, τη μη ακώλυτη εξυπηρέτηση των νέων παραγωγών και την εντέλει κακή παροχή υπηρεσίας προς τους πολίτες, παραγωγούς, ελεύθερους επαγγελματίες κλπ.

o Δεν καταβάλλεται, εκ μέρους των αρμοδίων της Ν.Α., η δέουσα προσπάθεια, για την καταβολή και είσπραξη του ημερήσιου δικαιώματος χρήσης του χώρου, από τους Επαγγελματίες και τους Παραγωγούς των Λαϊκών Αγορών, με αποτέλεσμα να χάνονται θεσμοθετημένα κρατικά έσοδα από αυτήν την πηγή.
o Επίσης ως αποτέλεσμα του πλημμελούς ελέγχου δεν εφαρμόζονται οι σχετικές αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου του Π.Δ. 51/2006/115 άρθρο 6 για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και την ρύθμιση ζητημάτων όπως:

α. οριοθέτησης και διαγράμμισης των χώρων λειτουργίας, των θέσεων επαγγελματιών πωλητών που δεν διαθέτουν προτωγενή προϊόντα γης αλλά και αυτών που διαθέτουν

β. οριοθέτησης του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές όπως αρίθμηση θέσεων, καθορισμός ενιαίου μήκους των πάγκων (υπάρχουν πάγκοι από 10 έως 15 μέτρα ενώ σύμφωνα με το νόμο επιτρέπεται έως 6 μέτρα)

γ. ωρών προσέλευσης και αποχώρησης πωλητών, μεταφοράς εργαλείων, πάγκων και εμπορευμάτων πριν και μετά από το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας

δ. ελέγχου και καθαριότητας του χώρου από τους πωλητές (άμεση συλλογή απορριμμάτων και χαρτοκιβωτίων), απομάκρυνσης των νερών από το λιώσιμο του πάγου των ψαριών και απολύμανσης του χώρου.

o Λαμβάνοντας υπόψη όσα παραπάνω αναφέρθηκαν και λόγω της ικανής εμπειρίας μας σε θέματα λαϊκών αγορών, δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε την έντονη δυσλειτουργία, και πλημμελή έλεγχο των αρμοδίων – επιτροπών για τις λαϊκές αγορές του Δήμου μας.

Η μη λειτουργία τους έχει οδηγήσει σε φαινόμενα συρρίκνωσης και αποσύνθεσης στο χώρο των λαϊκών αγορών σε βάρος των συμφερόντων των καταναλωτών, σε μια εποχή που η ακρίβεια πλήττει τα εισοδήματα όλο και περισσότερων συμπολιτών μας.

o Επίσης η σχέση πωλητών Επαγγελματιών, στις Λαϊκές Αγορές έχει ανατραπεί δραματικά σε βάρος των Παραγωγών, καθώς το ποσοστό των Επαγγελματιών ανέρχεται περίπου στο 75% του συνόλου των πωλητών, ενώ οι παραγωγοί κατέχουν περίπου μόνο το 25% των θέσεων. Θυμίζουμε ότι η σχέση πωλητών παραγωγών- επαγγελματιών πρέπει να είναι ίση, (από 50%).
o Ακόμη δεν υπάρχει σχεδιασμός λειτουργικότητας της Λαϊκής, καθώς δεν έγινε διαχωρισμός των Παραγωγών από τους Επαγγελματίες, όπως ο Νόμος ορίζει.

4. Οι ανωτέρω περιγραφόμενοι παράγοντες, επισύρουν τις εξής δυσμενείς επιπτώσεις:

α. Η πραγματική υποβάθμιση του ρόλου και της αποστολής της Λαϊκής Αγοράς, ιδίως κατά την δυσμενή οικονομική περίοδο που διανύουμε

β. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος του υγιούς εμπορίου, τόσο των εμπόρων και επαγγελματιών της πόλης, που ασκούν στάσιμο εμπόριο, όσο και των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός, συνίσταται αφ’ ενός στην χωρίς ουσιαστικό έλεγχο λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς και αφ’ ετέρου στην άνιση μεταχείριση των εμπόρων, αφού από τους εμπόρους της Λαϊκής Αγοράς δεν εισπράττεται το ημερήσιο δικαίωμα χρήσης, ενώ οι έμποροι της πόλης καταβάλουν κανονικά τα τέλη τους (ενοίκια – φόρους – ασφαλιστικούς οργανισμούς – τέλη καθαριότητος κλπ).

γ. Η ανυπαρξία ελέγχων (άρθρο 6 Π.Δ. 115/2008), καθιστά ουσιαστικά τη Λαϊκή Αγορά απροστάτευτη από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τόσο ως προς τους αγορανομικούς κανόνες, πώλησης προϊόντων τα οποία δεν προβλέπονται από την άδεια πωλητού - αλλαγή αυθαίρετα θέσεων και τέλος χρησιμοποίηση εργατών χωρίς τις απαραιτήτους εγκρίσεις και δικαιολογητικά, όσο και προς τους κανόνες υγιεινής.

Αλλά το πιο παράδοξο είναι ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 51/2006 και σύμφωνα με το Νόμο 2323/1995 παράγραφος 6, ενώ από το νόμο απαγορεύεται οι δικαιούχοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, για απόκτηση επαγγελματικής άδειας να ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή να είναι συνταξιούχοι από οποιοδήποτε φορέα, υπάρχουν όμως καταγγελίες ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση εξακολουθεί να θεωρεί τέτοιες άδειες ή να μη γίνεται ο κατάλληλος έλεγχος, με αποτέλεσμα να γίνεται παράβαση του νόμου αλλά και να μην δημιουργούνται νέες θέσεις για νέους παραγωγούς και επαγγελματίες.

δ. Η μη καταβολή, εκ μέρους της Νομαρχίας Κοζάνης, στον δικαιούχο Δήμο Κοζάνης, του αναλογούντος τέλους ημερήσιου δικαιώματος, για τα έτη 2008 (δεύτερο εξάμηνο) και 2009,

συνολικού ποσού 375.000,00 Ευρώ, όπως προκύπτει από την αναλογική μελέτη κόστους, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιου Κοζάνης, αφ’ ενός επιβαρύνει τα δυσμενή οικονομικά του Δήμου μας και αφ’ ετέρου μετακυλίεται το κόστος καθαριότητας κλπ. στις πλάτες του υγιούς εμπορίου της πόλης και των κατοίκων της, οι οποίοι την περίοδο αυτή διέρχονται περίοδο ανέχειας και οικονομικής δυσπραγίας, αντιμετωπίζοντας σε μεγάλο ποσοστό το φάσμα της ανεργίας.

5. Ύστερα από τα ανωτέρω ζητάμε:
* Την άμεση παρέμβασή σας για την ενεργοποίηση και αναβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού των Λαϊκών Αγορών, για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού.
* Την άμεση καταβολή του αναλογούντος ημερήσιου τέλους από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στο Δήμο Κοζάνης για τα έτη 2008 (Β΄ Εξάμηνο) και 2009, ύψους συνολικού ποσού 375.000,00 Ευρώ, ως ορίζεται από παράγραφο 1 άρθρο 17 του Νόμου 1023/1980 ΦΕΚ 47/Α΄ και αριθμός απόφασης Α2-2889/9.6.2009 άρθρο 1.
* Την θετική εισήγησή σας αρμοδίως για την τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων, την ανάκληση της υπ΄ αρίθμ. 65235/7275/28.6.2008 Απόφασης της Περιφέρειας και την επαναφορά του προϋφισταμένου νομικού πλαισίου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, εν όψει εφαρμογής του Σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», δοθέντος ότι οι Δήμοι αναλαμβάνουν τη δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, προκειμένου να επανέλθει η ηρεμία και η εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε, ότι από πληροφορίες που είχαμε από τους οικείους Δήμους σε καμιά άλλη περιφέρεια εκτός από τη δική μας δεν έχει εφαρμοσθεί το εν λόγω καθεστώς λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.

Τέλος σε περίπτωση που δεν θεωρείται σκόπιμο να υιοθετήσετε την παραπάνω πρόταση, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στη σαφή ρύθμιση των θεμάτων που προαναφέρθηκαν και αφορούν την είσπραξη του προαναφερόμενου δικαιώματος, καθώς και τη διαδικασία απόδοσης στο δήμο μας, αλλά και την ενεργοποίηση των επιτροπών για την πιστή εφαρμογή του Νόμου.Με Τιμή

Ο  Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας και Δημοτικής ΑστυνομίαςΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ