Back

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2014

 
 
 

                 

                  

 
Κοζάνη,   1 1 /04/2014

                  Αριθμ. Πρωτ.: 19587

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
Δ/ΝΣΗ
:

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                

               

ΤΜΗΜΑ
:
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
Ταχ.Δ/νση
:
Π. Χαρίση 4-6

Ταχ.Κώδ

 
50100
Πληροφορίες
:

Σαλονικιού Ελένη

Τηλέφωνο
 
2461355137
FAX
:
2461037006
E - mail
 
salllena4@gmail.com

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957

4.την αριθμ. 566/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με την οποία ψηφίσθηκε ο κανονισμός άρδευσης

5. την αριθμ. 110/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η 

πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου οκτώ (8) υδρονομέων στις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2014 από 01-05-2014 έως και 31-10-2014 .

6. την αριθμ. 15865/19-3-2014 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης για την ύπαρξη της απαραίτητης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2014.

 
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως τις 17-04-2014 στην Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα στην αρμόδια υπάλληλο, κα Σαλονικιού Ελένη, στο τηλ: 24613 55137, 246155115.

 
1. Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 110/2014 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

Α. Για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης, στην Τοπική Κοινότητα Ξηρολίμνης δύο (2) θέσεις με μερική απασχόληση δύο (2) ωρών

Β. Για τη Δημοτική Ενότητα Αιανής, στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής μία (1) θέση με πλήρη απασχόληση και μία (1) θέση με μερική απασχόληση δύο (2) ωρών

Γ. Για τη Δημοτική Ενότητα Ελίμειας, στην Τοπική Κοινότητα Άνω Κώμης μία (1) θέση με μερική απασχόληση τεσσάρων (4) ωρών

Δ. Για τη Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου, στην Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου δύο (2) θέσεις με μερική απασχόληση τριών (3) ωρών και στην Τοπική Κοινότητα Ρυακίου μία (1) θέση με μερική απασχόληση δύο (2) ωρών

 

Η μισθοδοσία τους θα γίνεται σύμφωνα με την αριθ. 2/13917/0022/17-2-2012 ΚΥΑ Υπουργείου Οικονομικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ/κης Διακυβέρνησης.

 
2. Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης όρισε με την υπ’ αριθμ. 110/2014 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 01 / 05 / 2014 έως 31 / 10 / 2014.

 
3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο.

γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή
 

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού. 

 
5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης :
Α.  Αίτηση συμμετοχής προτίμησης

Β.  Επικυρωμένο αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

Γ.  Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου (ή Προέδρου Κοινότητος) περί της εγγραφής του      

    υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της   

     γεννήσεως

Δ.  Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’  

     ανώτατο όριο πριν της αίτησης προς διορισμό

Ε.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που να αναφέρεται α) η γνώση ανάγνωσης και   

 γραφής β) ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο (περί μη καταδίκης  

 για πλημμέλημα ή κακούργημα )

ΣΤ. Βεβαίωση του Δήμου περί εμπειρίας στην άρδευση ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986

      ότι γνωρίζουν τα δίκτυα της περιοχής όπου ενδιαφέρονται να απασχοληθούν

Τα υπ' αριθμ. Γ και Δ δικαιολογητικά θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 
6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση της εκλογής θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητα από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας .

 
7. Διορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , με απόφαση Δημάρχου και λήξη το αργότερο την 31 / 10 / 2014 (ημερομηνία λήξης της αρδευτικής περιόδου).

 
8. Καθήκοντα Υδρονομέων

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως .

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.

γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.  Η άμεσος γνωστοποίηση εις την αρμόδια Τοπική Επιτροπή Άρδευσης παντός αγροτικού                αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.   Η φύλαξη των κατά τόπους αρδευτικών δικτύων

η. Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Κοζάνης.

 
9. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων στις έδρες των καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων και στα καταστήματα των αντίστοιχων Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 
 10. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης το Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα την αρμόδια υπάλληλο, κα Σαλονικιού Ελένη, στο τηλ: 2461355137.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 

      ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ