Back

Ψήφισμα Αιρετών σε θέματα Λαϊκών Αγορών
Εμείς οι αιρετοί α' βαθμού των Δήμων της Δ. Μακεδονίας,
αρμόδιοι σε θέματα Λαϊκών Αγορών,
ως εκπρόσωποι του ελληνικού λαού και εκπρόσωποι του στην α' βαθμίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης.


Αφού λάβαμε υπόψιν μας:
Α) την υπ' αριθμ. πρωτ. 65895/7275/28-6-2008 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα; «Περί καθορισμού του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερησίου δικαιώματος, από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγούς) ανά Νομό της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας»
Β) το άρθρο 102§1 του Συντάγματος, το οποίο και σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως με το άρθρο 75§1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ερμηνεύεται ότι η αρμοδιότητα του α’ βαθμού αυτοδιοίκησης προτάσσεται έναντι των άλλων βαθμών (διότι πρόκειται για τους αιρετούς που βρίσκονται πιο κοντά στα προβλήματα και στην καθημερινότητα των πολιτών)
Γ) το γεγονός ότι μετά την ως άνω απόφαση του Γ.Γ. Περ. Δυτ. Μακεδονίας οι Δήμοι της Δ. Μακεδονίας θα αποστερηθούνε ενός σημαντικού ποσού, κρίσιμου για την στήριξη των ζωτικών οικονομικών τους θεμάτων


επειδή έχουμε άπαντες αρμοδιότητες σε θέματα λαϊκών αγορών, τα οποία αντιμετωπίζουμε με επιτυχία τόσα χρόνια τώρα
επειδή αυτοί καθαυτοί οι χώροι των λαϊκών αγορών αποτελούν ένα δημοτικό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο υποχρεούμαστε να μην απαλλοτριώσουμε υπέρ άλλων φορέων
επειδήδιαπιστώσαμε μία ανησυχητική μεταβολή της νομοθεσίας σε θέματα λαϊκών αγορών σε βάρος των Δήμων που ήταν έως τώρα αρμόδιοι και μία οξεία και μονόπλευρη εφαρμογή της στην Περιφέρεια μας


ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καταδικάζουμε την απερίφραστη στέρηση αρμοδιοτήτων και πόρων που προέρχονται από τις λαϊκής αγορές από τους Δήμους, τους αμεσότερους εκπροσώπους του ελληνικού λαού, με τα προβλήματα που αυτή συνεπάγεται στην βιωσιμότητα τους

Τονίζουμε ότι αρμοδιότεροι όλων για τις ίδιες τις λαϊκές αγορές τους, ως γνωστές των θεμάτων και των προβλημάτων κάθε τοπικής λαϊκής αγοράς χωριστά, είμαστε οι αιρετοί του α' βαθμού αυτοδιοίκησης και κάθε προσπάθεια να μας καταστήσει ξένους στην διαδικασία αυτή μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει στους πωλητές και καταναλωτές των λαϊκών αγορών και γι’ αυτό θα πέσει στο κενό

Εκφράζουμε την ανησυχία μας ότι πίσω από την νομοθετική μεταβολή και την χωρίς διάλογο επιβολή της στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, υποκρύπτεται η απώλεια του ελέγχου των λαϊκών αγορών, η ανεξέλεγκτη χρήση τους και τελικώς η συρρίκνωση τους (η οποία πλήττει τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και ευνοεί τις μεγάλες εταιρείες),

Επισημαίνουμε το άτοπο να καθορίζεται ενιαίο ημερήσιο δικαίωμα ανά Περιφέρεια ή και Νομό, τη στιγμή κατά την οποία οι εμπορικές αξίες από λαϊκή σε λαϊκή αγορά έχουν πολύ μεγάλες διαφορές

Στηλιτεύουμε την θέληση της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 7323/95, όπως αυτή εκφράστηκε στο άρθρο 4 του υπ' αριθμ. 2/11-6-2008 πρακτικό της και ενσωματώθηκε στην ως άνω απόφαση του Γ.Γ. Περ Δυτ. Μακεδονίας, διότι με το άρθρο αυτό επιχειρείται να καταργηθεί ισχύον νόμος (το άρθρο 29 του ν, 2130/1993 που επανέφερε σε ισχύ το άρθρο 26 του Ν.Δ. 3913/1958), προκειμένου να μην εισπράττεται κανένα απολύτως τέλος από τους Δήμους

Δηλώνουμε την θέληση μας για πάγωμα των τιμών που έως τώρα ορίζαμε για τα τρία επόμενα έτη

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε έναν εξ υπαρχής διάλογο για το θέμα των λαϊκών αγορών, με κύριο γνώμονα το συμφέρον των παραγωγών, των πωλητών και κυρίως των καταναλωτών των λαϊκών αγορών.


ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ1. Παπαγεωργίου Γιάννης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης,

2. Αλμπάνη Κυριακή, Αντιδήμαρχος Τσοτυλίου,

3. Μεγκούδης Νεκτάριος, Αντιδήμαρχος Καστοριάς,

4. Μττουχουράς Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων

5. Χατζής Ιωάννης, εκπρόσωπος Δήμου Αμυνταίου

6. Χάσος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Αμυνταίου

7. Σίπκας Αντώνης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας»

8. Ράπτη Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος Γρεβενών

9. Ασπράγκαθος Γιάννης, εκπρόσωπος Δήμου Πτολεμάΐδας.