Back

Συμπαράσταση στον αγώνα των κατοίκων της Τ.Κ. Ακρινής που παραπέμπονται σε δίκη εκφράζει το Δ.Σ. Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 Από το πρακτικό της 23/23-09-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

 Απόφαση αριθμ. 535/2013

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Συζήτηση – Λήψη απόφασης για τη δικαστική δίωξη των κατοίκων της Ακρινής»

 

Στην Κοζάνη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Μαυροματίδη, με αριθμό πρωτ. 63295/19-09-2013, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα ένα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) ήτοι:

 
Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι
Α/Α
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Α/Α
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.       

Μαυροματίδης Δημήτριος
20.
Ρουσιάδου- Καλογερίδου Στέλλα

2.       

Τουμπουλίδου Παρθένα
21.

Εμποροπούλου Παρθένα

3.       

Κάτανας Γεώργιος

22.
Κύρινας Απόστολος

4.       

Παφίλης Εμμανουήλ
23.

Τζουμερκιώτης Γρηγόριος

5.       

Παπαγεωργίου Ιωάννης
24.

Ανουλίδης Κωνσταντίνος

6.       

Καραπάτσιος Ευάγγελος
25.
Πεχλιβανίδης Σάββας

7.       

Κακουλίδου Ειρήνη
26.

Βαβλιάρας Γεώργιος

8.       

Κυτίδης Κωνσταντίνος
27.
Μητσιάκος Ιωάννης

9.       

Τσανακτσίδης Ευστάθιος
28.

Τσιρέκας Κωνσταντίνος

10. 
Φλώρος Μάρκος
29.
Ιωαννίδης Ελευθέριος
11. 
Τζέλλος Γεώργιος
30.
Πουτακίδης Κωνσταντίνος
12. 
Γελαδάρης Χαράλαμπος
 
 
13. 
Βλάχος Νικόλαος
 
 
14. 
Βασδάρης Θεόδωρος
 
 
15. 

Κυριακίδης Κωνσταντίνος

 
ΑΠΟΝΤΕΣ
16. 
Θεοδωρίδης Θεόδωρος
1.
Βακωνάκη- Χάϊδου Αθανασία
17. 

Αναστασούδης Αναστάσιος

2.
Κουιμτζίδου Ελπίδα
18. 
Θεοδωρίδης Νικόλαος
3.
Μουταφίδου Σουλτάνα
19. 
Νανοπούλου Αννα
4.
Μπουμπόναρη Νικολέτα
 
 
5.
Αποστολίδης Παναγιώτης
 
 
6.
Βαρέκας Αθανάσιος
 
 
7.

Σαββίδου-Εμμανουηλίδου

Θεοδώρα
20.
 
8.

Χατζημανώλης Στυλιανός

 
 
9.

Ρεπανά Βασιλική

 
 
10.

Δεμιρτζίδης Βασίλειος

 
 
11.

Τοπαλίδης Γεώργιος

 
 
 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν

 
 
 
αν και κλήθηκαν νόμιμα
 

Η Δ.Σ. Νανοπούλου Άννα αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος.

 

                                                                                

 

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:  1) Πατσώνας Γ.

 

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πουτογλίδης Παύλος, Τ.Κ. Ακρινής, 2) Καμπουρίδης Ν. Τ.Κ. Πρωτοχωρίου, 3) Ζυμάρας Κ.,Τ.Κ. Κάτω Κώμης,.

 

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1)Αρβανίτης Ν., Τ.Κ. Ρυμνίου,

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημήτριου Μαυροματίδη.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και παρίσταται στη   συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης        Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

 Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 2ο θέμα έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο κ. Ιωάννη Μητσιάκο ο οποίος εισηγήθηκε τα εξής:

 Οι Κάτοικοι της Ακρινής διεκδικούσαν και διεκδικούν λύση σε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξ αιτίας της δραστηριότητας της ΔΕΗ.

Ένα απ’ αυτά ήταν και το πρόβλημα αλλαγής του δρόμου.

Εκεί έγινε ειρηνική διαμαρτυρία των κατοίκων της Ακρινής.

Η Ασφάλεια Κοζάνης με βάση τους αριθμούς πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων που βρισκόταν τις ημέρες της διαμαρτυρίας κοντά στο χώρο αυτό κάλεσε τους κατοίκους για εξέταση και παραπέμπονται σε δίκη στις 4-11-2013.

Εμείς θεωρούμε ότι γίνεται ποινικοποίηση των αγώνων των κατοίκων της Ακρινής.

Εμείς συνδυάζουμε το φαινόμενο αυτό με την διαμαρτυρία και απαίτηση των κατοίκων της Ακρινής και του Δήμου Κοζάνης για κατασκευή κλειστού ταινιόδρομου και όχι ανοικτού που θέλει να κατασκευάσει η ΔΕΗ.

Κλήση έλαβα και εγώ που παρευρισκόμουν στη διαμαρτυρία των κατοίκων.

Είναι ποινικοποίηση αγώνων.
Να στηρίξουμε τους κατοίκους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο να καλέσει και τους φορείς της περιοχής να συμπαρασταθούν στον αγώνα των κατοίκων και να παρευρεθούν στο δικαστήριο την ημέρα της δίκης.

Αν υπάρχει η δυνατότητα να παρασχεθεί και Νομική υποστήριξη στους κατοίκους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ακρινής Πουτογλίδης Παύλος, ευχαρίστησε το Δ.Σ. Μητσιάκο Ιωάννη και το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάδειξη του θέματος και ζήτησε τη συμπαράστασή του στο δίκαιο αγώνα των κατοίκων της Τ.Κ. Ακρινής.

Η Δ.Σ. Ρουσιάδου Στέλλα πρότεινε να στηριχθούν οι κάτοικοι στον αγώνα τους.

Ο Δ.Σ. Ιωαννίδης Ελ. Ανέφερε ότι πρέπει να στηρίξουμε τους κατοίκους της Ακρινής και να υπάρχει φυσική παρουσία του δημοτικού συμβουλίου στο δικαστήριο.

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι πάντα υπάρχει φυσική παρουσία του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου σε παρόμοιες υποθέσεις και στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για στήριξη των κατοίκων της Ακρινής θα καλούμε τους φορείς της περιοχής για συμπαράσταση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη τα παραπάνω, ομόφωνα

 

                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

1.      Δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του, στο δίκαιο αγώνα των κατοίκων της Τ.Κ. Ακρινής για την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν από την δραστηριότητα της ΔΕΗ και συγκεκριμένα το κλείσιμο του δρόμου Ακρινής – Κοζάνης, χωρίς την κατασκευή νέου,  εξ αιτίας των αποθέσεων και των μπαζών που έφθαναν μέχρι και τις σταυλικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα την προβληματική επικοινωνία των κατοίκων με την Κοζάνη και τους παρακείμενους οικισμούς.

2.      Θεωρεί ότι με την παραπομπή σε δίκη των κατοίκων της Ακρινής οι οποίοι παρευρίσκονταν σε συγκεκριμένο χώρο διαδηλώνοντας ειρηνικά καθώς και του Δημοτικού Συμβούλου Μητσιάκου Ιωάννη, επιχειρείται περιορισμός της έκφρασης και ποινικοποίηση των αγώνων τους, παραβιάζοντας συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους. 

3.      Καλεί τους δημοτικούς συμβούλους και τους φορείς της πόλης να παρευρεθούν στο δικαστήριο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δίκης (04-11-2013) συμπαραστεκόμενοι στους διωκόμενους.

4.      Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.         

 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 535/2013

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

 
 
 
 Α/Α
Παρόντες Δ. Σ.
       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 1.  
Τουμπουλίδου Παρθένα

    Δημήτριος Μαυροματίδης

 
 1.  

Κάτανας Γεώργιος

 
 
 1.  
Παφίλης Εμμανουήλ
     Ακριβές Απόσπασμα
 
 1.  
Παπαγεωργίου Ιωάννης
Κοζάνη 23 Σεπτεμβρίου 2013
 
 1.  
Καραπάτσιος Ευάγγελος
 
 
 1.  
Κακουλίδου Ειρήνη
 
 
 1.  
Κυτίδης Κωνσταντίνος
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 1.  
Τσανακτσίδης Ευστάθιος
 
 
 1.  
Φλώρος Μάρκος
 
 
 1.  
Τζέλλος Γεώργιος
Δημήτριος Μαυροματίδης
 
 1.  
Γελαδάρης Χαράλαμπος
 
 
 1.  
Βλάχος Νικόλαος
 
 
 1.  
Βασδάρης Θεόδωρος
 
 
 1.  

Κυριακίδης Κωνσταντίνος

 
 
 1.  
Θεοδωρίδης Θεόδωρος
 
 
 1.  

Αναστασούδης Αναστάσιος

 
 
 1.  
Θεοδωρίδης Νικόλαος
 
 
 1.  
Νανοπούλου Αννα
 
 
 1.  
Ρουσιάδου- Καλογερίδου Στέλλα
 
 
 1.  

Εμποροπούλου Παρθένα

 
 
 1.  
Κύρινας Απόστολος
 
 
 1.  

Τζουμερκιώτης Γρηγόριος

 
 
 1.  

Ανουλίδης Κωνσταντίνος

 
 
 1.  
Πεχλιβανίδης Σάββας
 
 
 1.  

Βαβλιάρας Γεώργιος

 
 
 1.  
Μητσιάκος Ιωάννης
 
 
 1.  

Τσιρέκας Κωνσταντίνος

 
 
 1.  
Ιωαννίδης Ελευθέριος
 
 
 1.  
Πουτακίδης Κωνσταντίνος