Back

Αναλυτική διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου-(αναψυκτήριο) που βρίσκεται στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 ΚΟΖΑΝΗ 501 00

ΤΗΛ. 24610 29842 & FAX   24610 37527

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης, η οποία έχει την διαχείριση του ακινήτου-(αναψυκτήριο) που βρίσκεται στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Κοζάνης με εμβαδόν 251,96 τ.μ ισόγειο και 52,66 τ.μ. υπόγειο προτίθεται να προχωρήσει στη μίσθωση του με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία. 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύστημα δημοπρασίας - Τόπος και χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας - Αρμόδιο Όργανο.

 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 08.06.2006) 

β) Του Π.Δ.270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και   κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/30.03.1981)

γ)Τις διατάξεις του Π.Δ.34/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας (Αργυροκάστρου 13) ενώπιον 3μελους επιτροπής διαγωνισμού ορισθείσα με απόφαση Δ.Σ και ένα υπάλληλο ως γραμματέα την 29/10/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ έως 10.30 π.μ..

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς.

 Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των   χιλίων εννιακοσίων (1900,00) ευρώ το μήνα.

Κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της αμέσως προηγούμενης κατά πενήντα(50) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Χρονική διάρκεια εκμίσθωσης.

 Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια η οποία δύναται να παραταθεί για άλλα τρία έτη μετά από αίτηση του μισθωτή και εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον ο μισθωτής είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του (εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή του μισθώματος και του τέλους χαρτοσήμου, και των λοιπών φόρων, τελών και εξόδων που βαρύνουν το μίσθιο όπως νερό, ρεύμα, τηλεθέρμανση). Η μίσθωση αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού εκμίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Υποχρεώσεις αξιόχρεου εγγυητή.

 Όποιος αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει στην Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης εκμίσθωσης παραιτούμενος ρητά από το δικαίωμα προβολής της ενστάσεως της διζήσεως.

Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού :

α) φορολογική ενημερότητα

β)  ασφαλιστική ενημερότητα, και

γ) βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Κοζάνης (δημοτική ενημερότητα).

ΑΡΘΡΟ 5ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά προς δικαιοπραξία.

Δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία οφειλέτες του Δήμου Κοζάνης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Τρόπος διενέργειας δημοπρασίας.

1.         Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέρα από την οριζόμενη ώρα, εφ’ όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά .

2.         Οι ενδιαφερόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους, πρέπει να επιδείξουν στην Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού την ταυτότητά τους ή το διαβατήριο, πριν την έναρξη διεξαγωγής της δημοπρασίας.

3.         Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό τρίτου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, πριν την έναρξη αυτής καταθέτοντας νόμιμο πληρεξούσιο, ή εξουσιοδότηση νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολοδόχου, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

4.         Προσφορά για λογαριασμό Εταιρείας γίνεται δεκτή αν συνοδεύεται με νομιμοποιητικά έγγραφα, σχετικά με την νομιμότητα της λήψης της απόφασης της Εταιρείας, την ισχύ του καταστατικού της και τον ορισμό του εκπροσώπου της.

5.         Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη.

6.         Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο σ’ αυτούς που ακολουθούν και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

7.          Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.        

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιολογητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία για τη συμμετοχή στη δημοπρασία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού:

1)         Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης περί μη οφειλής

2)          Φορολογική ενημερότητα
3)          Ασφαλιστική ενημερότητα

4)         Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η χρήση για την οποία προορίζει το μίσθιο (αναψυκτήριο) .

5)         Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των 500 (πεντακόσια) ευρώ και κατατίθεται στην Επιτροπή με την προσκόμιση :

           μετρητών ή

           ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή

           εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα πιστωτικού Ιδρύματος. 

 Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά από τη δημοπρασία σε όλους εκτός από τον τελευταίο πλειοδότη ο οποίος υποχρεούται να την αντικαταστήσει μετά την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης με εγγυητική επιστολή ποσού ίσου προς το 10% του μισθώματος που θα επιτευχθεί υπολογιζομένου για τρία (3) έτη ή με την ισόποση καταβολή μετρητών στο ταμείο του εκμισθωτή για την εξασφάλιση της έγκαιρης και προσήκουσας καταβολής του μισθώματος.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.

 Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά Νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Υπογραφή της σύμβασης – Συνέπειες μη προσέλευσης.

 Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης για την κατακύρωση ή έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την αρμόδια διοικητική αρχή να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης εκμίσθωσης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης, χωρίς καμιά δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, οι οποίοι ενέχονται και οι δύο για την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Έναρξη ισχύος Σύμβασης.

 Από τη λήξη της δεκαήμερης (10) προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τρόπος καταβολής μισθώματος – Αναπροσαρμογή - Καθυστέρηση καταβολής.

1. Το μηνιαίο μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ορίσει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα. 

2. Το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου ανερχόμενο σήμερα σε ποσοστό 3,6% βαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτή και θα καταβάλλεται συγχρόνως με το μηνιαίο μίσθωμα.                   

3. Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για τα δύο πρώτα έτη της μίσθωσης. Από το τρίτο έτος και μετά θα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος σε ποσοστό 2% επί του εκάστοτε καταβαλλομένου μισθώματος.

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος ο εκμισθωτής μπορεί να κηρύξει έκπτωτο το μισθωτή και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Υποχρεώσεις μισθωτή.

1. Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο μισθωτής θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το 10% του μισθώματος που θα επιτευχθεί υπολογιζομένου για τρία (3) έτη ή με την ισόποση καταβολή μετρητών στο ταμείο της εκμισθώτριας για την εξασφάλιση της έγκαιρης, εμπρόθεσμης και προσήκουσας καταβολής του μισθώματος και της καλής εκτέλεσης της σύμβασης .Αυτή η εγγυητική επιστολή θα αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία.

2. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί στην κατοχή του το μίσθιο, τις υπέρ αυτού δουλείες προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση. Υποχρεούται ακόμα να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, ευθυνόμενος για την αποκατάσταση κάθε ζημίας προερχόμενης από συνήθη χρήση.

3. Με τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο χωρίς καμιά όχληση, σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας Δήμου Κοζάνης εξ αιτίας της μη έγκαιρης παράδοσης του μισθίου.

4. Απαγορεύεται η παράταση της μίσθωσης, η σιωπηρή αναμίσθωση, η υπεκμίσθωση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήση του μισθίου σε τρίτον χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.   

5. Η χρήση του μισθίου προορίζεται για αναψυκτήριο ,καφέ- εστιατόριο. Απαγορεύεται ρητά η αλλαγή της χρήσης του μισθίου

6.   Η τοποθέτηση πινακίδων στις όψεις του κτιρίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.   Ο εξοπλισμός που ήδη υπάρχει στο μίσθιο και εκμισθώνεται μαζί μ’ αυτό, περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα. Στο παράρτημα παρατίθεται επίσης η αξία εκάστου αντικειμένου που αποτελεί τον εξοπλισμό του μισθίου. Ο μισθωτής με τη λήξη της μίσθωσης υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό στην κατάσταση που τον παρέλαβε, διαφορετικά υποχρεούται σε χρηματική αποζημίωση κάθε βλαβέντος αντικειμένου. Η αποζημίωση θα αποτιμάται στο ποσό που αναγράφεται στο συνημμένο παράρτημα.

8. Η σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος –νερού- τηλεθέρμανσης θα είναι στο όνομα του μισθωτή και όλες οι δαπάνες εγγυήσεων, τυχόν διακοπών και κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, ύδρευσης, τηλεθέρμανσης κλπ. θα καταβάλλονται από αυτόν.

Τον μισθωτή βαρύνουν επίσης και τα τέλη (δημοτικά, φωτισμού, αποχέτευσης κλπ) που βαρύνουν το μίσθιο.      

9. Ο μισθωτής υποχρεούται και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να φροντίζει και διεξάγει την καθαριότητα του χώρου εντός του μισθίου καθώς και του χώρου έμπροσθεν και γύρω αυτού και να εφαρμόζει πιστά τους κανόνες υγιεινής.

10. Απαγορεύεται στον μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση, επισκευή ή μεταρρύθμιση στο μίσθιο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης. Οποιαδήποτε τροποποίηση, επισκευή ή μεταρρύθμιση, παραμένει προς όφελος του μισθίου, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης θα δικαιούται να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση με δαπάνες του μισθωτή.

11. Ο μισθωτής υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το μίσθιο τουλάχιστον με ασφάλεια πυρός υπέρ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Ακριβές αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου υποχρεούται να παραδώσει στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας εντός δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης.

12. Η παράβαση των όρων του παρόντος άρθρου αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Κατάσταση του μισθίου.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας ο μισθωτής τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του ακινήτου, ούτε συνεπώς υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε στη λύση της μίσθωσης .

ΑΡΘΡΟ 14ο

Επανάληψη δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του π.δ. 270/1981. (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/30.03.1981)

ΑΡΘΡΟ 15ο

Δαπάνες που βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη .

Τα κηρύκεια τέλη, δαπάνες δημοσιεύσεων, χαρτόσημα, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τυχόν δαπάνες ή κρατήσεις που δεν προβλέπονται στην παρούσα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο πλειοδότη και καταβάλλονται πριν τη σύνταξη και υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης.

  ΑΡΘΡΟ 16ο
Λοιπές διατάξεις

1)         Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερομένου στη δημοπρασία αποτελεί ρητή αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης.

2)         Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.

3)         Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού είναι υπεύθυνοι για την προσφορά του πρώτου μέχρι την κοινοποίηση σ’ αυτούς της έγκρισης ή απόρριψης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας .   

4)         Η μισθωτική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων», (ΦΕΚ 30/τ.Α/10.2.1995) όπως ισχύει, και τις διατάξεις του άρθρου 13Ν 4242/2014 ΦΕΚ Α 50/28-2-2014)

5)         Όλοι οι όροι που αναγράφονται στο παρόν θεωρούνται ουσιώδεις και θα περιληφθούν στο συμφωνητικό εκμίσθωσης ακινήτου που θα συνταχθεί και θα υπογραφεί αφ΄ενός από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης και αφ’ ετέρου από τον μισθωτή και τον εγγυητή του και τυχόν παραβίασή τους θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της μισθωτικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Δημοσίευση διακήρυξης.

Η Αναλυτική και περιληπτική διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη) και θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου (www.diavgeia.gov.gr) και της σχετικής ιστοσελίδας του Δήμου Κοζάνης (www.kozanh.gr)

 Η περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί μία (1) φορά και στον ημερήσιο τοπικό τύπο.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης (Αργυροκάστρου 13, 501 00 Κοζάνη) τηλ. 2461029842, αρμόδιος υπάλληλος κα. Λευκού Αργυρώ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ
Α/Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ.
1
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ PANASONIC 50’’
1
700
2
ΤΡΑΠΕΖΙ ΞΥΛΙΝΟ 0,80μΧ0,80μ
30
40
3
ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 0,80μΧ0,80μ
40
20
4
ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΒΛΕΣ
45
22
5
ΚΑΡΕΚΛΑ ΞΥΛΙΝΗ
120
20
6
ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ALLIBERT
170
15
7

MHXANH KAFE CASAN MARCO HEINAMI

1
1500
8
ΣΚΡΙΝΙΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ
1
2000
9
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ KRUPPS 0,50μX0,50μ
1
1100
10
INOX ΛΑΝΤΣΑ (2 ΓΟΥΡΝΕΣ) 2,10μΧ0,60μ
1
1000
11

INOX ΜΠΑΓΚΟΣ (ΤΡΑΠΕΖΙ) 2,30μΧ0,70μΧ0,80μ(ύψος)

1
600
12
ΙΝΟΧ ΜΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ 5μΧ0,60μΧ0,80μ(ύψος)
1
2200
13
ΙΝΟΧ ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 1,80μΧ0,70μΧ0,30μ(βάθος)
1
290
14
ΙΝΟΧ ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΠΟΤΗΡΙΩΝ 2,50μΧ0,60μΧ0,30μ(βάθος)
1
400
15
ΙΝΟΧ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΕΡΜΑΡΙΟ 1,20μΧ0,60μΧ0,80μ(ύψος)
1
350
16

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ (3 ίππων) 2,40μΧ0,80μ

1
900
17
ΙΝΟΧ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΡΑΦΙ 1,40μΧ0,70μΧ0,80μ(ύψος)
1
250
18
ΙΝΟΧ ΡΑΦΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ 1μΧ0,30μ
1
130
19
ΙΝΟΧ ΜΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1,30μΧ0,70μΧ0,80μ(ύψος)
1
200
20
ΨΥΓΕΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ PROCAL
1
1400
21
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ (3 εστίες)
1
70
22
ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ELECTROLUX MODEL:ECF/G102/1
1
8000
23
ΦΡΙΤΕΖΑ WELLS (2 θέσεων)
1
310
24
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ELECTROLUX 0,60μΧ0,68μ
1
1400
25
ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ 0159 0,80μΧ1,30μ
1
330
26
ΙΝΟΧ ΜΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 2,30Χ0,65Χ0,80(ύψος)
1
398
27
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
2
26
28
ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗ
4
54
29
ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟ 3,5μΧ3,5μΧ2,50μ(ύψος)
1
370
30
ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ: ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ DWM COPELAND(DLEE-201)
1
2500
31
ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ L’UNITE HERMATIQUE 2271232
1
1900
32
ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΤΟΝΤΕΣ 1,40μ (διάμετρος)
8
50
33
ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ φ80
4
20
34
ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΦΕ φ60
4
20
35
ΟΜΠΡΕΛΑ 2,40 διαμ. 155Χ16Χ16 ESCAPE
8
100
36
ΟΜΠΡΕΛΑ 2 μ. (διάμετρος)
3
70
37
ΟΜΠΡΕΛΑ 2 μ. (διάμετρος)
2
70
38
ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΤΟΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
2
140
39
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΚΜ ΕΠΕ 60 Mcal
1
7800
40
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
1
3200
41
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΝΟΣ ΤΟΝΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΑΥΡΗ
1
160
42
ΠΙΕΣΤΙΚΟ
1
180
43
ΞΥΛΙΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΣΠΡΗΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 2μ(ύψος)Χ0,50μΧ0,30μ(βάθος)
1
 95
44
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΑΣΠΡΗΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΠΟΤΗΡΙΩΝ 1μΧ 0,90μΧ0,30μ(βάθος)
1
100
45
ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ 3 ίππων
3
250
46
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΙΝΟΣ MGLASS 60lit
1
80
47
ΤΟΣΤΙΕΡΑ M&M T205
1
250
48
ΗΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ
2
70
49
ΗΧΕΙΟ ΜΙΚΡΟ
2
35
50
ΨΥΓΕΙΟ ΜΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΒΡΥΣΗ (3 ΠΟΡΤΕΣ) 2,50μΧ0,70μ
1
1000