Back

Διενέργεια διαγωνισμού για την απόδοση ονόματος και τη δημιουργία λογοτύπου για το έργο Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζανης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1-2015

ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε., εδρεύουσα στην Κοζάνη (Πλ. 25ης Μαρτίου, 4) σύμφωνα με την 6/3/09.06.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προτάσεις για την απόδοση ονόματος και την δημιουργία λογοτύπου για το έργο «Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζάνης (ΚΔΤ)».

Αντικείμενο

Το «Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας (ΚΔΤ)» είναι ένα έργο, ενταγμένο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου Κοζάνης, το οποίο αφορά στην υλοποίηση εντός του οικισμού της Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης, ενός εκπαιδευτικού και πολιτισμικού χαρακτήρα κέντρου - στα πρότυπα των αναφερόμενων ως Science Centers σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνή ορολογία. Πρόκειται για ένα χώρο υψηλής αισθητικής, ο οποίος θα φιλοξενεί εκθέματα επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπου θα γίνεται με τρόπο εύληπτο και πρακτικό η παρουσίαση των φυσικών νόμων, χημικών αντιδράσεων ή ο τρόπος λειτουργίας μηχανολογικών κατασκευών, θα αποτελεί δηλαδή χώρο εκμάθησης, διδασκαλίας και πειραματισμού τόσο για μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας όσο και για επισκέπτες μεγαλυτέρων ηλικιών. Το έργο τιτλοφορείται προς το παρών ως «Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας στη ΖΕΠ Κοζάνης» και ο παρών διαγωνισμός αποσκοπεί στη εξεύρεση ονόματος και λογοτύπου.

Το λογότυπο θα πρέπει να εκφράζει την φιλοσοφία του έργου, όπως αυτή πηγάζει από τη αναλυτική προκήρυξη και το τεύχος δεδομένων και στοιχείων να αποτελείται από λεκτικό και εικαστικό τμήμα, να χρησιμοποιείται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, να      είναι αναγνωρίσιμο και μοναδικό και να μην παραπέμπει σε άλλα σήματα.

Δικαιούμενοι συμμετοχής

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματίες γραφίστες, σχεδιαστές, εικαστικούς αρχιτέκτονες, διακοσμητές καθώς επίσης και σπουδαστές/φοιτητές σε συναφείς με τα ανωτέρω επαγγέλματα ειδικότητες. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή κατά ομάδες.

Αξιολόγηση προτάσεων

Η βαθμολόγηση και αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης με κριτήρια τους τεθέντες στόχους και κυρίως την πρωτοτυπία, καλαισθησία, αμεσότητα, δόκιμη απόδοση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, συμβατότητα και απόδοση του αντικειμένου του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας.

Οι προτάσεις θα κατατεθούν με την διαδικασία που περιγράφεται στην Αναλυτική Διακήρυξη, έτσι ώστε διασφαλίζεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων προς τα μέλη της Επιτροπής.

Αμοιβή

Θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία-αμοιβές, στις τρείς πρώτες κατά την αξιολόγηση της επιτροπής προτάσεις, ποσού 3.500€, 1.000€ και 500€ αντίστοιχα. Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%.

Υποβολή προτάσεων

Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ή από εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικά. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανωνυμία σύμφωνα με την Αναλυτική Διακήρυξη. Οι προτάσεις κατατίθενται στα γραφεία της ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε., στην διεύθυνση, Πλατεία 25ης Μαρτίου 4, 50100 Κοζάνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 μετά την παρέλευση της οποίας καμία πρόταση δεν θα γίνεται δεκτή.

Σε περίπτωση υποβολής της πρότασης με ταχυδρομείο ως ημερομηνία υποβολής εκλαμβάνεται η ημερομηνία κατά την οποία παραδόθηκε ο φάκελος της πρότασης στη Γραμματεία της ΔΕΠΕΠΟΚ. Ως εκ’ τούτου την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη παραλαβή της πρότασης από την ΔΕΠΕΠΟΚ την έχει ο διαγωνιζόμενος.

Παραλαβή Τευχών & Πληροφορίες

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού αποτελούμενα από τα παρακάτω στοιχεία:

      Περιληπτική Διακήρυξη

      Αναλυτική Διακήρυξη

      Υποδείγματα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων

      Τεύχος Δεδομένων & Στοιχείων

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την Γραμματεία της ΔΕΠΕΠΟΚ είτε από την ιστοσελίδα http://www.depepok.com

Πληροφορίες: Αλέξανδρος Τσολάκης, τηλ. 2461049840, depepok@depepok.com
 
Για την ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αρίων Ζιάμπρας