Back

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών υποστήριξης λογιστικού & φοροτεχνικού χαρακτήρα για την επίβλεψη και λειτουργία του λογιστηρίου της ΑΝΔΗΚΟ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ    ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ   Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α                                   Ημ/νία :10-12-2015  

Αριθμ. Μ.Α.Ε.    70317/56/B/10/12                                                     Αρ. πρωτ. : 302

Π. Χαρίση 4 – 50 100 Κοζάνη

Τηλ.: 24610 49840

Fax : 24610 49847
e-mail:andhko@kozanh.gr   
www.andikoae.gr
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1-2015
 

Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών υποστήριξης λογιστικού & φοροτεχνικού χαρακτήρα για την επίβλεψη και λειτουργία του λογιστηρίου της ΑΝΔΗΚΟ Α.Ε.

 

Η Αναπτυξιακή Δήμου Κοζάνης (ΑΝΔΗΚΟ) Α.Ε., εδρεύουσα στην Κοζάνη (Π. Χαρίση αρ. 4) έχοντας υπ’ όψιν:

1. τον ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
2. το καταστατικό της ΑΝΔΗΚΟ ΑΕ,

3. τις διατάξεις των άρθρων 252 και 265 του ΔΚΚ Κώδικα (Ν. 3463/2006),

4.  το άρθρο 9§20α του ν. 4057/2012,

5. τις Π.Υ.Σ 33/2006, 15/2007, 17/2008, 28/2009, 37/2010, 35/2011, 40/2012, 35/2013,

6. τον ν. 4281/2014,

7. την υπ’ αριθμό 3/5/24.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΔΗΚΟ Α.Ε.

 

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών λογιστικού & φοροτεχνικού χαρακτήρα για την επίβλεψη και λειτουργία του λογιστηρίου της.

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα όποια έχουν άδεια σε ισχύ λογιστικού – φοροτεχνικού γραφείου Α’ τάξης.

2. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τήρηση διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων ανωνύμων εταιρειών.

3. Να μην εκκρεμεί δίωξη σε βάρος τους για κακούργημα ή για πλημμέλημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

4. Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

5. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά από τον επαγγελματικό φορέα στον οποίο ανήκουν ως μέλη.

6. Τα σημεία 3, 4, 5 για τα φυσικά πρόσωπα αφορούν τους ίδιους, ενώ για τα νομικά πρόσωπα αφορούν κατά περίπτωση όλους τους νόμιμους εκπροσώπους, διαχειριστές, εταίρους αυτών.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στην παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών υποστήριξης για την επίβλεψη και την ευθύνη της πλήρους και ομαλούς λειτουργίας του λογιστηρίου της επιχείρησης και περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω εργασίες:

Μηνιαίες Εργασίας

- Διενέργεια των πάσης φύσεως λογιστικών καταχωρήσεων.

- Δειγματοληπτικός έλεγχος των λογιστικών καταχωρήσεων.

- Προετοιμασία των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

- Συμφωνία λογαριασμών Γενικής Λογιστικής.

- Καθοδήγηση στη σύνταξη των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και των δηλώσεων Φ.Π.Α.

- Καθοδήγηση για την μηνιαία έκδοση θεωρημένων βιβλίων.

 
Ετήσιες Εργασίες

- Καταχώριση των εγγραφών τακτοποίησης και των προβλέψεων καθώς και κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων στο τέλος της χρήσης.

- Σύνταξη του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων και του πίνακα διάθεσης καθώς και του προσαρτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/20, (5ης εταιρικής χρήσης 2015).

- Προετοιμασία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, των οριστικών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων από μισθωτές υπηρεσίες και των λοιπών ετήσιων δηλώσεων φόρου που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση.

- Προετοιμασία των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΚΕΠΥΟ που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

 

Επίσης στο αντικείμενο περιλαμβάνεται

- Η διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας

- Η παρακολούθηση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και η σύνταξη σχετικών αναφορών, όποτε αυτές ζητούνται από τα αρμόδια Διοικητικά Όργανα της Εταιρείας.

- Η ενημέρωση των αρμοδίων Διοικητικών Οργάνων της Εταιρείας, σχετικά με τις εξελίξεις στην φορολογική νομοθεσία.

- Και επιπρόσθετα η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως εργασιών λογιστικού & φοροτεχνικού χαρακτήρα που απορρέουν από τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας με βάση την κείμενη νομοθεσία.

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Από 1.1.2016 έως 31.12.2016
 
ΑΜΟΙΒΗ
Προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη 1.800,00 ευρώ συν Φ.Π.Α. 23%.

Η συνολική αμοιβή θα είναι αυτή που θα δηλωθεί στην υποβληθείσα οικονομική προσφορά και θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΑΝΔΗΚΟ.

 
ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι ζητούμενες υπηρεσίες της παρούσας πρόσκλησης κατά κανόνα και πλην αναγκαίων περιπτώσεων, θα παρέχονται στα γραφεία της ΑΝΔΗΚΟ χωρίς δεσμευτικό ωράριο, εντός όμως του ωραρίου λειτουργίας της, χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της εταιρείας.

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων και η επιλογή του καταλληλότερου συνεργάτη θα γίνει από Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο και θα επικυρώσει την οριστική επιλογή.

Η Επιτροπή θα λάβει υπ’ όψιν της πέραν της οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων, την εμπειρία τους, και την δυνατότητα άμεσης και επαρκούς ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της ΑΝΔΗΚΟ.

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά μέχρι και την Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία της ΑΝΔΗΚΟ στη διεύθυνση Πλ.25ης Μαρτίου 4, 50100 Κοζάνη, φάκελο δικαιολογητικών, με το παρακάτω περιεχόμενο:

- Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδοχής των όρων της πρόσκλησης.

- Σφραγισμένη οικονομική προσφορά στην οποία θα αναφέρεται το συνολικό ύψος της αμοιβής.

- Έντυπο παρουσίασης του ενδιαφερόμενου νομικού πρόσωπου ή αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

- Παρουσίαση της προϋπηρεσίας σε αντίστοιχες εταιρείες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

- Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων του φακέλου δικαιολογητικών

- Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει τα απαιτούμενα ή τα επιθυμητά προσόντα ή την τεχνική επάρκεια και ικανότητά τους.

 

Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή οποιοδήποτε άλλα αποδεικτικά στοιχεία απαιτηθούν για την τεκμηρίωση της ακρίβειας του περιεχομένου του φακέλου των δικαιολογητικών θα προσκομιστούν, επί ποινή αποκλεισμού, από τους ενδιαφερόμενους μετά την επιλογή τους.

Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής από την γραμματεία της ΑΝΔΗΚΟ και τη ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο αποστολέας.

 

Πληροφορίες: κα Παρασκευή Κιομπέλη, 2461049840, 2461049847, depepok@depepok.com

 
Για την ΑΝΔΗΚΟ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βακουφτσής Κωνσταντίνος