Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φαρμακευτικών αναλώσιμων για την υλοποίηση στειρώσεων απο εθελοντικές ομάδες κτηνιάτρων στο δημοτικό κτηνιατρίο του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 457/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α.00.6434.0001, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 62/2023 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.872,99 €. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6,13 και 24%.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φαρμακευτικών αναλώσιμων για την υλοποίηση στειρώσεων απο εθελοντικές ομάδες κτηνιάτρων στο δημοτικό κτηνιατρίο του Δήμου Κοζάνης

Μελέτη