Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίες των χώρων των υποδομών των παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδίας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ –ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 385 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 τον Κ.Α. 15.6274.0001, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 518/9-02-2023 υπηρεσιακό που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.169,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%
280,56€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.449,56€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίες των χώρων των υποδομών των παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδίας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης

Υπηρεσιακό σημείωμα