Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μικροβιολογικό έλεγχο υδάτων κτηνοτροφικής χρήσης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 70.6277.0005 (ΑΑΥ 788)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 196/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.868,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.128,32€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 10.996,32 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μικροβιολογικό έλεγχο υδάτων κτηνοτροφικής χρήσης

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση