Επιστροφή

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 / 13901 /14-03-2011 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης, έγινε στις 21-04-2011.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2011

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.