Επιστροφή

Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου


Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών.

 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δημοσιευτεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον 1ο Παιδικό Σταθμό Κοζάνης, οδός Γκέρτσου και Πόποβιτς, από 24/10/2014 ημέρα Παρασκευή έως και 31/10/2014 ημέρα Παρασκευή.


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ