Επιστροφή

Ανακοίνωση Πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα τεσσάρων (94) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Κοζάνης

Κατόπιν τροποποίησης της ΚΥΑ, σχετικά με την μεταβολή των όρων της μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, ακολουθεί  ΝΕΑ Ανακοίνωση – Αίτηση – Παράρτημα για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις εκ νέου από όσους έχουν ήδη υποβάλλει.

 

Δείτε την ΝΕΑ ανακοίνωση