Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει τ ην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Ανάπτυξη και λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας - στον άξονα προτεραιότητας 08», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» στο Δήμο Κοζάνης,  που εδρεύει στην Κοζάνη και συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

107

ΔΗΜΟΣ

 ΚΟΖΑΝΗΣ

 Για τη στελέχωση του

 ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 15/12/2015, 

με δυνατότητα παράτασης  ή ανανέωσης  έως τη λήξη του υποέργου

 

1

108

 ΔΗΜΟΣ

 ΚΟΖΑΝΗΣ

Για τη στελέχωση του

 ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 15/12/2015,  με δυνατότητα παράτασης  ή ανανέωσης  έως τη λήξη του υποέργου

 

1ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2015


ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ