Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση υπηρεσίας τακτικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2019 του Δήμου Κοζάνης σε Ορκωτό Ελεγκτή

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Ανάθεση υπηρεσίας τακτικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2019 του Δήμου Κοζάνης σε Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 ποσού 1€ στον ΚΑ 10.6142.0002 και ποσό 8.599,00 θα προβλεφθεί στο 2020.(ΑΑΥ 1226)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 272/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Οικονομικών Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.935,49 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1664,51 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 8.600,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς για ανάθεση υπηρεσίας τακτικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2019 του Δήμου Κοζάνης σε Ορκωτό Ελεγκτή

 

Τεχνική έκθεση