Επιστροφή

Αποτελέσματα ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ (ΣΟΧ 1/2024) στην Υπηρεσία Δόμησης και στο Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Δήμου Κοζάνης

Αναρτήθηκαν την Τρίτη 2 Απριλίου 2024 στο Δημαρχείο Κοζάνης οι πίνακες κατάταξης, επιτυχόντων και απορριπτέων που αφορούν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 στην Υπηρεσία Δόμησης και στο Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Δήμου Κοζάνης.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ - ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ - ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ - ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ - ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

 

Αναρτήθηκαν την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 στο Δημαρχείο Κοζάνης οι ορθές επαναλήψεις των πινάκων (α) κατάταξης και (β) επιτυχόντων της ειδικότητας ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, που αφορούν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της ως άνω ανακοίνωσης.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό μας τόπο. Η ανάρτηση των πινάκων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 του Δήμου Κοζάνης, ολοκληρώθηκε στις 04-04-2024.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.