Επιστροφή

Δημοσίευση Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο τμήμα Πράσινου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της διεύθυνσης Περιβάλλοντος και στο τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης της διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (8 μήνες)

Δήμος Κοζάνης (Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης)

(1) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(1) ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

(1) ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

 

Η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπ’ αριθμ. 5022/22-02-2024 ανακοίνωση  του Δήμου  Κοζάνης (ΣΟΧ 1/2024), λήγει στις 11 Μαρτίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Tηλ. επικοινωνίας: 2461350466, 24613 50473,  24613 50467, 2461350472 και 24613 50474

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2024

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ