Επιστροφή

ΝΕΑ Ανακοίνωση Πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα τεσσάρων (94) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Κοζάνης

Κατόπιν τροποποίησης της ΚΥΑ, σχετικά με την μεταβολή των όρων της μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, ακολουθεί ΝΕΑ Ανακοίνωση – Αίτηση – Παράρτημα για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων.

Τονίζουμε ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση προσκομίζοντας τον παλιό τύπο εντύπου αίτησης θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση χρησιμοποιώντας τον νέο τύπο εντύπου που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

ΝΕΑ Ανακοίνωση

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα τεσσάρων (94) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Κοζάνης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Χρόνος απασχόλησης

Δήμος Κοζάνης

Κοζάνη

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

Μερικής

απασχόλησης

Πλήρους απασχόλησης

 

Διδακτικό έτος 2020-2021

82

12

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: sxolk@cityofkozani.gov.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και λήγει την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 (διάρκεια τρεις εργάσιμες ημέρες).

 

ΝΕΑ Ανακοίνωση πρόσληψης ενενήντα τεσσάρων (94) Ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Έντυπο ΝΕΑΣ Αίτησης

ΝΕΟ Παράρτημα Ανακοινώσεων