Επιστροφή

Πρόσληψη ενός καθηγητή ΔΕ Πιάνου στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη 501 00 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ. 24610 29843 Fax 24610 29163
 
 
Κοζάνη, 3/10/2013
Αριθ. Πρωτ.:547
 
 
Προς
Έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Ο Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού και Νεολαίας Κοζάνης, προκειμένου να καλύψει θέσεις καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης, έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Π.Δ 524/80 και σύμφωνα με την Α.Π. οικ. 31474/7-8-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, ενδιαφέρεται για τη σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου με καλλιτεχνικό προσωπικό – καθηγητή μουσικής για την παρακάτω ειδικότητα:

1 (έναν) καθηγητή ΔΕ Πιάνου

 

Κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε ακρόαση.

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.      Αίτηση

2.      Σύντομο Βιογραφικό

3.      Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών

4.      Θεωρημένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (ελλείψει αυτού οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο)

5.      Προϋπηρεσία

6.      Υπεύθυνη Δήλωση Άρθρου 8 Ν.1599/1986, ότι ο ενδιαφερόμενος εκδίδει Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

 

Κατάθεση αιτήσεων με τα σχετικά δικαιολογητικά έως τις 14/10/2013 (Αριθ. Πρωτοκόλλου) ώρες 5.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. στο ΔΩΚ (οδός Δαβάκη, Δρίζειο κτήριο).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2461034932 και 2461029843