Επιστροφή

ΑΚΥΡΩΣΗ πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Λατομικής έκτασης κοινότητας Αλωνακίων

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης


Ανακοινώνει ότι, η προκηρυχθείσα για τις 26 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ -10.30 π.μ πλειοδοτική δημοπρασία με τενσφράγιστες προσφορές, η εκμίσθωση ενός (1) δημοτικού λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης εμβαδού 146.724,42 τ.μ (εντός του τεμαχίου υπ’ αριθμ. 668 αγροκτήματος Αλωνακίων), που αποτελεί υπόλοιπο τμήματος ενιαίου χωροθετηθέντος χώρου εντός της λατομικής περιοχής Αλωνακίων, η οποία ορίστηκε δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 31101/13-10-2020 (ΑΔΑ 9Β3ΦΩΛΠ-60Γ) Αναλυτικής διακήρυξης και της αριθμ. πρωτ. 31108/13-10-2020 (ΑΔΑ Ω3ΠΗΩΛΠ-8ΞΡ) Περιληπτικής διακήρυξης, ακυρώνεται λόγω παραλήψεων των διατάξεων του Ν. 4512/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του COVID 19 (ΦΕΚ 4566Β/15-10-2020).

Αριθμ. 32086/23-10-2020 έγγραφο Δήμου Κοζάνης