Επιστροφή

Αναβολή δημοπρασίας για την εκποίηση διαγραμμένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου για μεταφορά από το Αμαξοστάσιο και αποσυναρμολόγηση ως παλιά μέταλλα

Αναβάλουμε για δεκαπέντε (15) ημέρες τη πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία που αφορά την ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση διαγραμμένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου για μεταφορά από το Αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης και αποσυναρμολόγηση, (τέλους κύκλου ζωής Ο.Τ.Κ.Ζ.) ως παλιά μέταλλα (scrap), η οποία πρόκειται να διενεργηθεί την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 στις 13:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Αρ. πρωτ. 29760/29-10-2021 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ:ΩΥΖΨΩΛΠ-ΕΑΧ  και  Αρ. πρωτ.29759/29-10-2021 Αναλυτική διακήρυξη με ΑΔΑ:Ψ31ΑΩΛΠ-Τ30).

 

Αναβολή δημοπρασίας για την εκποίηση διαγραμμένων οχημάτων - μηχανημάτων έργου για μεταφορά από το Αμαξοστάσιο και αποσυναρμολόγηση ως παλιά μέταλλα