Επιστροφή

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων, υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων, υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
Ανακοινώνει τα αποτελέσματα, τις υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 / 2010 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οχτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης, που εδρεύει στην πόλη της Κοζάνης.
Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (12 Απριλίου 2010) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (31-03-2010). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 57001 Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο παραβόλου ύψους σαράντα ευρώ (40 €).