Επιστροφή

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - 2 μήνες (11 άτομα)

Ο Δήμος Κοζάνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 392/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών για εκτέλεση εργασιών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμάτων κτλ)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7 άτομα
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4 άτομα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ