Επιστροφή

Ανακοίνωση Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 4.219/6-02-2017 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» με α.α. 31204 και α.α. 38960 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.