Επιστροφή

Ανακοίνωση πρόσληψης 15 ατόμων (με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (ΣΟΧ 1/2020)

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού), που εδρεύει στην Κοζάνη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

 

101

Δήμος Κοζάνης

(Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών)

Κοζάνη

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2021

3

 

102

Δήμος Κοζάνης

(Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών)

Κοζάνη

ΔΕ Μαγείρων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2021

2

 

103

Δήμος Κοζάνης

(Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών)

Κοζάνη

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2021

1

 

104

Δήμος Κοζάνης

(Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών)

Κοζάνη

ΥΕ Καθαριστών/στριών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2021

9

 

 

Η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπ. αριθμ. 19113/17-07-2020 προκήρυξη  του Δήμου  Κοζάνης (ΣΟΧ 1/2020), αρχίζει στις 23 Ιουλίου 2020 και λήγει στις 3 Αυγούστου 2020.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sox@cityofkozani.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση: Δήμος Κοζάνης,Πλατεία Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Στογιάννη (τηλ. επικοινωνίας: 24613 50323,  24613 50340,  24613 50362,  24613 50304).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Ανακοίνωση πρόσληψης 15 ατόμων (με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (ΣΟΧ 1/2020)

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 6

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ