Επιστροφή

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης, Γραφείο Κοιμητηρίων, ΣΟΧ (1/2021)

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει :

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Γραφείο Κοιμητηρίων), που εδρεύει στην Κοζάνη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

105

Δήμος Κοζάνης

 

 (Γραφείο Κοιμητηρίων)

Κοζάνη

ΥΕ

 Εργατών/τριών Νεκροταφείου

8 μήνες

1

 

 

Η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπ. αριθμ. 658 / 13-01-2021 προκήρυξη  του Δήμου  Κοζάνης (ΣΟΧ 1/2021), αρχίζει την 21η Ιανουαρίου 2021 και λήγει την 1η Φεβρουαρίου 2021.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση: Δήμος Κοζάνης,Πλατεία Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,  (τηλ. επικοινωνίας: 24613 50323,  24613 50340,  24613 50362,  24613 50304).

 

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 6

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Συνοπτικός κατάλογος δικαιολογητικών