Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»- ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10  «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΕΚΤ)» ΤΙΤΛΟΣ : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» στο Δήμο Κοζάνης που εδρεύει στην Κοζάνη και συγκεκριμένα :


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Κοζάνης

 

 (Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης)

Κοζάνη

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με τη δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος

 

1

102

Δήμος Κοζάνης

 

 (Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης)

Κοζάνη

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με τη δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος

 

1

103

Δήμος Κοζάνης

 

 (Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κοζάνης)

Κοζάνη

ΠΕ Ψυχολόγων

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με τη δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος

 

1