Επιστροφή

Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Διακήρυξη (Προκήρυξη) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Επιβατικού Οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας

Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Διακήρυξη (Προκήρυξη) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Επιβατικού Οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας

 

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Επιβατικού Οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας» προϋπολογισμού 15.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (12.903,22€, Φ.Π.Α 24% 3.096,77 €) και αριθμό μελέτης 151/2019 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων βαθμολογίας των προσφορών, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι: διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά (258,06€), για το συγκεκριμένο τμήμα προμήθειας της μελέτης για την οποία θα υποβάλλει προσφορά.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη, 17-09-2019 και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς που έχουν ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 11/09/2019 και ώρα 16:00 μ.μ.

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα έξοδα

δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 24613 50360 – 344 – 397 & fax. 2461034068.

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη