Επιστροφή

Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Διακήρυξη (Προκήρυξη) του συνοπτικού διαγωνισμού για "Εργασίες Αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών Δ.Ε. Κοζάνης"

Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Διακήρυξη (Προκήρυξη) του συνοπτικού διαγωνισμού για "Εργασίες Αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών Δ.Ε. Κοζάνης"

 

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

διακηρύσσει ότι :

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες Αποχιονισμού – Αντιμετώπιση Θεομηνιών 2019-2020, Δ.Ε. Κοζάνης»προϋπολογισμού 70.430,76€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (56.799,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 13.631,76€) και αριθμό μελέτης 154/2019 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά χώρο ευθύνης, ύστερα από εξακρίβωση συμφωνίας των προσφερόμενων υπηρεσιών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι: χίλια εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (1.135,98€) για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 06/09/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στο Δημαρχείο του Δήμου παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.


Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην σχετική ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης (www.cityofkozani.gov.gr).

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη