Επιστροφή

Αναλυτική Διακήρυξη & Περιληπτική Προκήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Υλικών & Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ &
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 348.335,84 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,(280.916,00€, Φ.Π.Α24% 67.419,84€) και αριθμό μελέτης 204/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
H παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο για το ποσόν των 217.110,00€ για το έτος 2019, σε βάρος των πιστώσεων του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου για το έτος 2017-2018» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» ενώ το ποσό των 131.225,84€ από ΣΑΤΑ για το έτος 2020.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 30.7135.0018 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2019 του Φορέα με (ΑΑΥ 776).
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της
προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι: πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαοκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά
(5.618,32€), για το σύνολο των ζητούμενων αγαθών, που θα υποβάλλει προσφορά.

 

Περιληπτική Προκήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Υλικών & Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δήμου Κοζάνης

 

Αναλυτική Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Υλικών & Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δήμου Κοζάνης