Επιστροφή

Ανοιχτή Ηλεκτρονική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Λιπαντικών Οχημάτων Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης:
Προκηρύσσει, Ανοιχτή Ηλεκτρονική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 22.837,55€ με Φ.Π.Α. 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής ανά είδος, με διακριτό ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του πίνακα κόστους ενδεικτικών τιμών των λιπαντικών, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η Ανοιχτή Ηλεκτρονική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 232/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, με (ΑΔΑ: ΩΝΠΓΩΛΠ-Ο4Α) και η οποία καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό ΑΔΑΜ: 19AWRD005421621, περί έγκρισης διενέργειας απευθείας διαπραγμάτευσης με εταιρείες και αφορά στις ομάδες εκείνες τρείς (3), οι οποίες δεν κατακυρώθηκαν με τον αριθ. Πρωτ.: 31831/27-09-2018 Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της εν λόγω προμήθειας ήτοι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα
μέτρησης
Ποσότητα Ποσότητα Ενδεικτική
τιμή
(€/μονάδας)
15 Αντιβακτηριδιακό
πρόσθετο πετρελαίου
lit 205 14,48
18 Αντισκωριακό σπρέι τεμάχιο 400 2,63
20 Λάδι κινητήρα (πλήρως
συνθετικό) 10W-40
lit 3.328 4,33


σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 145/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης,
του Δήμου Κοζάνης
Η Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι: η Δευτέρα, 14-10-2019 και ώρα 16:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την
18-10-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

 

Ανοιχτή Ηλεκτρονική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Λιπαντικών Οχημάτων Δήμου Κοζάνης

 

Αναλυτική Διακήρυξη