Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση για την προμήθεια λοιπού υλικού(φορητού ηχείου με μπαταρία και ρεύμα και βάσεις μικροφώνου)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΧΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ &ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 70.6699.0001 (ΑΑΥ 953)


Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 201,61€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 48,39€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 250,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση για την προμήθεια λοιπού υλικού(φορητού ηχείου με μπαταρία και ρεύμα και βάσεις μικροφώνου)

Προμήθεια ηχείου

Υπεύθυνη Δήλωση