Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση για τις εργασίες βελτίωσης εγκατάσταση θέρμανσης δημοτικού σχολείου Τετραλόφου με χρήση ειδικού σχολείου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος στον Κ.Α. 15.6261.0005 (ΑΑΥ 347)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 11/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/νση Τεχνικών Υπηρε Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.064,52 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.935,48 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση

Τεχνική έκθεση