Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια λαμπτήρων για χρήση φοπ της ΔΕ Ελλησπόντου και Δημ. Υψηλάντη

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΟΠ ΤΗΣ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 20.6662.0004 (ΑΑΥ 954)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 160/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 14.513,20 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.483.17€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 17.996,37 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια λαμπτήρων για χρήση φοπ της ΔΕ Ελλησπόντου και Δημ. Υψηλάντη

Μελέτη 160

Υπεύθυνη Δήλωση