Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ"

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 30.6662.0002 (ΑΑΥ 444)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 35/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 13.386,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.212,64 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 16.598,64 €.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια- υπηρεσία που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 31-03-2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11 π.μ..

Πρόσκληση

Μελέτη