Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δράσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο .
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 460 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α. 20.6474.0002, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 59/2023 μελέτη που έχει συνταχθεί από της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.610,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 386,40€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.996,40 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δράσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση