Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για είδη ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του Δήμου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των Ειδών Ατομικής Προστασίας Υπαλλήλων του Δήμου (έξοδα ένδυσης υπόδησης, στολών δημοτικών αστυνομικών κ.τ.λ.) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 667 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στον Κ.Α. 50.6063.0001, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 133/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.963,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 5.031,24 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 25.994,74 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για είδη ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του Δήμου

Μελέτη

Πίνακας απαραίτητων στοιχείων

Πίνακας συμμόρφωσης προμηθευτή

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση