Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ένα χώρο ευθύνης στη Δ.Ε. Αιανής για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών (2019-2020)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση ενός ( 1 ) χώρου ευθύνης για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών για τη χρονική περίοδο 2019-2020 στη Δ.Ε. Αιανής με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω εργασίας είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Υπάρχει  εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για τα έτη 2019-2020.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)

 

Όλοι οι ιδιοκτήτες μηχανημάτων ή γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ), ανάλογα με τη ζήτηση του κάθε χώρου ευθύνης.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 25-11-2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 11 π.μ.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ένα χώρο ευθύνης στη Δ.Ε. Αιανής για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών (2019-2020)