Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εννιά (9) νέων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες των αιρετών του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση εννιά ( 9 ) νέων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες των αιρετών του Δήμου Κοζάνης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι οι προσφερόμενες παροχές σε σχέση με το τελικό πληρωτέο ποσό ανά μήνα

Υπάρχει  εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019

Η έγκριση της εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητής εννέα γραμμών κινητής τηλεφωνίας έγινε με την 497/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)

 

‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 27-09-2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11 π.μ..

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εννιά (9) νέων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες των αιρετών του Δήμου Κοζάνης