Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 20.6265.0004 (ΑΑΥ 641).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 137/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.451,60€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.548,38€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 7.999,98 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση